Nye straffebestemmelser i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

NHO har avgitt høringsuttalelse til regjeringens forslag til nye straffebestemmelser i skatte-, avgifts- og tollovgivningen. Lovforslagene er en oppfølging av Ot.prp. nr 22 (2008-2009) Om lov om endringer i straffeloven 20. mai 2005 nr. 28 og gjelder tilpasning av gjeldende straffebestemmelser i spesiallovgivingen som følge av den nye straffeloven.

Publisert 21.01.13

Høringsuttalelse, Skatter og avgifter

NHO er positiv til konklusjonene i utvalgets utredning. Vi støtter departementets forslag om mer kasuistisk lovgivningsteknikk og mer harmoniserte straffebestemmelser i innen skatte-, avgifts- og tollovgivningen.

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158