Aktuelt

Kontakt

Siri Mathiesen

Regiondirektør

Siri.Mathiesen@nho.no
Telefon
90825942
Trond Madsen

Rådgiver

trond.madsen@nho.no
Telefon
90591255
Fred Skagestad

Utdanningsrådgiver

Fred.Skagestad@nho.no
Mobil
90078066
Clare Jortveit

Prosjektleder

clare.jortveit@nho.no
Telefon
92091016
Arnfinn Jensen

Advokat

arnfinn.jensen@nho.no
Mobil
90954423