Næringslivet i Agder

Næringslivet i de to Agder-fylkene er preget av sterke klynger. De to største næringsklyngene er NODE (leverandørbedrifter til olje- og gassektoren) og Eyde-nettverket (prosessindustribedrifter). NODE har fått status som GCE (Global Centre of Expertise). Andre viktige klynger er Arena Usus (reiseliv) og IT-klyngen Digin.

Publisert 13.11.13

Agder

Reiselivsnæringen har rike tradisjoner i Agder-fylkene og representerer en viktig verdiskaper i regionen. Dyreparken i Kristiansand har i mange år vært blant Norges aller mest besøkte reiselivsattraksjoner og i 2015 passerte parken 1 million besøkende gjester. 

Reiselivet i Agder-fylkene kan by på noen av de aller mest attraktive sommeropplevelsene i Norge, men også unike ski- og turmuligheter vinterstid. I tillegg byr landsdelen på et mangfold av opplevelsesbedrifter og festivaler som hvert eneste år setter regionen på kartet både nasjonalt og internasjonalt. Noen av de mest kjente begivenhetsattraksjonene er Arendalsuka, Canal Street, Trebåtfestivalen i Risør, Palmesus i Kristiansand, Eikerapen Roots Festival, Christianssand Protestfestival og Punktfestivalen.

Alle aksjeselskapene i regionen har en samlet omsetning på 165 milliarder kroner

Sterk leverandørindustri

Beregninger som er gjort viser at aksjeselskapene i regionen hadde en samlet omsetning på 165 milliarder kroner (regnskapstall fra 2011).  Av denne omsetningen kommer nærmere 1/3-del fra olje- og gassrelaterte bedrifter. Dette illustrerer at også Agder er en del av den todelte økonomien som har vokst frem i Norge. I kjølvannet av oljeprisfallet i 2014/2015, oppstod det nye utfordringer for viktige deler av levereandørindustrien i regionen. Betydelig nedbemanning i flere av de største bedriftene innebærer nye utfordringer for arbeidsmarkedet i landsdelen, og det er knyttet usikkerhet til hvilken effekt dette over tid vil ha når det gjelder utviklingen av verdiskapningen i regionen.

Fornybar energi

Agder Energi er en sentral aktør i norsk energiproduksjon og nærheten til Europa kan innebære betydelige vekstmuligheter for fornybar kraftproduksjon i årene fremover. Kombinasjonen av tilgang til grønn energi og nærhet til Europa, har også skapt grunnlag for å utrede muligheten for etableringen av såkalte "grønne datasentre" i regionen. Skal dette lykkes, er man imidlertid blant annet avhengig av å få bygd infrastruktur i form av nye fiberkabler.

Viktig industrisektor

Næringsstrukturen bærer ellers preg av stor variasjon som omfatter alt fra et nettverk av små, familieeide bedrifter til store industribedrifter som i stor grad har utenlandsk eierskap. Kristiansand-regionen har markert seg som en viktig vekstkraft i landsdelen. De kystnære områdene på strekningen fra Arendal til Mandal har opplevd betydelig vekst, mens indre deler av Agder har hatt en svakere utvikling enn gjennomsnittet i regionen. Det er også særlige utfordringer lengst vest i Vest-Agder og øst i Aust-Agder.

Agder, og da først og fremst Vest-Agder, har gjennom mange år vært en av de største eksportregionene i Norge. Fastlandseksporten fra Agder var i 2012 på 30,8 mrd.kroner som var en nedgang på 1,4 mrd. kroner (4,5 prosent).

Kompetanse og utdanning

For at Sørlandsbedriftene skal kunne være ledende på sine områder og opprettholde sine markedsandeler nasjonalt og internasjonalt, stilles det høye krav til innovasjon og nyskaping. Et internasjonalt rettet næringsliv i landsdelen fordrer at bedriftene er innovative og ledende på sine felt. Tettere samarbeid mellom næringslivet i regionen og Universitetet i Agder er et sentralt strategisk grep i denne sammenhengen. Etter etableringen av UIA i 2007 har samhandlingen blitt bedre, men det er fortsatt et typisk trekk ved næringslivet på Sørlandet at mye FOU-aktivitet skjer internt, og i liten grad i samarbeid med nasjonale eller internasjonale FOU-institusjoner.

Agder har utmerket seg gjennom flere år som en grűnderregion med et stort antall nyetableringer, men antallet har vært fallende de siste årene.

Her er andre fakta om næringslivet på Agder:

  • Sørlandet har sterkest økning i kompetanseintensive yrker. Økningen er på nesten 40% i perioden 1999-2009. Det er 3% foran Vestlandet som ligger på andreplass. 7% foran Trøndelagsregionen på tredjeplass (Kilde: NIBR).
  • Sørlandet har annenplass på produksjonsøkning i perioden 2000-2007 på 78%. Vest-Agder alene topper med 99% vekst. (SSB)
  • Sørlandet har tredje største brutto økning i verdiskapning fra 2000-2007 på 59,6%.
  • Sørlandet har landets høyeste inntektsvekst. I perioden 2004-2009 vokste husholdningenes inntekter på Sørlandet med 18% som sammen med Rogaland er landets høyeste (Kilde: SSB)
  • Sørlandets ledere ligger langt over landsgjennomsnittet på å vise sine ansatte stor tillit. Øverst troner ledere i offentlig sektor og politiske ledere. De ligger 20% over landsgjennomsnittet. Ledere i næringslivet ligger 10% over landsgjennomsnittet (Lederholdninger på Sørlandet).
  • Sørlandet har universitetet (UiA) med landets mest fornøyde kandidater(Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2011)
  • Kristiansand har en vekst i antall arbeidsplasser på 25,8%. Det er 15,4% over landsgjennomsnittet (Telemarkforskning 2010).

Kilde: www.sorlandsliv.no, Innovasjon Norge, Konjunkturbarometeret m.fl.

 

 

Kontakt oss

Trond Madsen

Rådgiver

NHO Agder

trond.madsen@nho.no
Telefon
90591255