Styrket innsats i Agder-skolen nødvendig

Det er nødvendig å forsterke innsatsen innenfor både grunnskolen og videregående opplæring i Agder-fylkene. Dette kom frem da toppledere fra både regionale statlige etater og næringslivet møttes i det såkalte "Dialogforum stat næringsliv" nylig.

Publisert 04.12.13

Agder

Toppledere fra stat og næringsliv ble presentert læringsresultater nasjonalt og fra Agder fylkene 28. november.

- Vi kan ikke være fornøyd med middelmådighet, fastslo fylkesmann Øystein Djupedal som selv er tidligere kunnskapsminister.

"Dialogforum stat næringsliv" er en samarbeidsarena mellom NHO Agder og Fylkesmannen i Aust-Agder. Det ble presentert læringsresultater nasjonalt og fra Agder, med vekt på nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Betydningen av hvordan gode læringsmiljø påvirker læringsresultatene ble understreket.

Trenden fra internasjonale undersøkelser som TIMSS, PIRLS og PISA viser at norsk skoles satsing på de grunnleggende ferdigheter i lesing gir resultater. Tidlig innsats mot de svakeste elevene beskrives som en av årsakene. Resultatene fra PISA 2012 blir offentliggjort 3. desember 2013. Innen matematikk ser man at norske elever fortsatt mangler grunnleggende kunnskaper som de vil trenge i videre utdanning og yrkesliv, og vi er avhengige av fortsatt innsats.

Gjennomsnittstall fra nasjonale prøver i lesing og engelsk 2013 fra Agder, samt fjorårets resultater i regning ble lagt frem. Resultatene for nasjonale prøver i regning 2013 offentliggjøres 10. desember.

Nasjonale prøver i lesing 2013 viser at Aust-Agder ligger på nasjonalt gjennomsnitt 2,0 på 5. trinn. Vest-Agder ligger på 1,9. På 8.trinn lesing er gjennomsnittet for Aust-Agder 2,8, Vest-Agder 2,9 og det nasjonale gjennomsnittet 3,0.

Grunnskolepoeng regnes som den beste pekepinn for hvordan man gjør det seinere i utdanningsløpet. Her ser man en jevn økning nasjonalt. Gjennomsnitts grunnskolepoeng var i 2013, 40,1 nasjonalt, 39,4 i Aust-Agder og 39 i Vest-Agder. Fylkesmannen viste grunnskolepoeng fordelt på kjønn i samtlige kommuner i Aust-Agder. Generelt har jentene et høyere gjennomsnitt enn guttene. Dette gjenspeiler den nasjonale tendensen.

Det er en klar sammenheng mellom antall grunnskolepoeng og andelen som fullfører og består videregående opplæring. I yrkesfag fullfører/består 61,6 % i Aust-Agder, i Vest Agder 63,7 % og nasjonalt fullfører/består 61,1 %.

Forskning viser at et godt læringsmiljø påvirker skoleresultatene. Faktorer som lite mobbing, god faglig støtte, godt forhold til lærerne og høy trivsel for elevene kan være årsaken til et større læringsutbytte. Dette understrekes av internasjonal forskning.

Kontakt oss

Fred Skagestad

Utdanningsrådgiver

Fred.Skagestad@nho.no
Mobil
90078066