Dialog om omstilling

Ny teknologi, det grønne skiftet og krav om endring, omstilling og forbedring preget dialogforumet mellom regionalt næringsliv og statsetatene.

Regiondirektør Siri Mathiesen presenterte noen av utfordringene for næringslivet i regionen akkurat nå.

Publisert 16.11.15

Agder

"Dialogforum" er etablert som en fast møteplass i regi av Fylkesmannen i Aust-Agder og NHO Agder - der sentrale ledere fra både statsetatene og næringslivet i regionen møtes hvert halvår for å diskutere felles utfordringer med regionalt perspektiv.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet.Denne gangen ble møtet avholdt hos Agder Energi, og olje- og energiminister Tord Lien hadde også bekreftet deltakelse, men han måtte i siste øyeblikk kansellere avtalen på grunn av møter i Stortinget. Til gjengjeld stilte statssekretær Kjell-Børge Freiberg (Frp) fra Olje- og energidepartementet, og han bekreftet at det også fra departementets side var svært nyttig å få anledning til å delta i denne formen for dialog og meningsutveksling.

Tonen og tematikken for møtet ble satt av konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi som tok utgangspunkt i utviklingstrekkene man ser i kraftsektoren. Ny teknologi får følger for både hvordan kraft vil bli produsert, distribuert, analysert og prissatt. Teknologisprangene som har revolusjonert elbilene kommer snart til å nå hjemmene også. Dette skaper nye muligheter for forbrukerne, men også nye utfordringer for energibransjen. I fremtiden vil vi trolig kunne styre strømforbruket på en helt annen måte, og det vil også kunne være mulig for enkelthusstander å selge strøm i perioder der moderne hus fungerer som "plusshus", altså at de i realiteten produserer mer energi enn de forbruker.

Torstein Olsen, som leder Nkom, påpekte at det som kommer til å skje i kraftbransjen på mange måter vil være en tilsvarende utvikling som vi har sett i telesektoren - hvor vi i løpet av nokså få år har gått fra å stå i kø for å få tilgang til en kobberledning som kunne gi oss dyr taleforbindelse via fasttelefoner nå opplever å være tilkoblet trådløst til internett via smarttelefonene som vi har med oss overalt, døgnet rundt.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg bekreftet at endringene som venter kraftbransjen vil være omfattende - men at det her også finnes et stort potensial for økt verdiskapning, i tråd med de historiske linjene som kan føres tilbake til industrialiseringen i Norge gjennom utbygging av vannkraftressursene. Denne fornybare, grønne energien vil kanskje bli enda viktigere for Norge i fremtiden, etterhvert som kravene til mer miljø- og klimavennlige løsninger bare øker.

Avdelingsdirektør Øivind Svensen i NAV og NHOs regiondirektør Siri Mathiesen presenterte ulike perspektiver knyttet til utfordringene i arbeidsmarkedet i regionen der de begge påpekte at det er betydelige utfordringer for viktige deler av næringslivet i kjølvannet av oljeprisfallet. Samtidig understreket begge at bildet ikke er entydig negativt: Selv i tider som dette er det bedrifter og bransjer som opplever vekst og fremgang.

Fylkesmann-embetene i Aust- og Vest-Agder blir slått sammen fra 1. januar, og videreføring av dialogforumet vil derfor i fremtiden trolig omfatte begge fylker. Det var bred enighet i forsamlingen om at dette er ønskelig, og påtroppende fylkesmann Stein A. Ytterdal bekreftet at han ønsker å videreføre forumet også når fylkesmannsembetet omfatter begge fylker.

Nedlasting

Dette er dialogforum

Dialogforum mellom statlige etater og næringslivet i Aust-Agder er et samarbeid mellom Statens ulike aktører og næringslivet i regionen.  Møtene skal ha preg av dialog og informasjon.

Det er særlig på 3 felt det er naturlig å fokusere et stat-næringsliv samarbeid:

1.Bidra til at næringslivet i større grad blir hørt og får snakke med beslutningstakere

2.Koordinere statens aktører mot bedriftene, og gi anledning til å ta opp spørsmål direkte.

3.Formidle endringer i statens politikk.

Aktuelle deltagere fra Staten er Fylkesmannen, Skatteetaten, Mattilsynet, NAV, UIA, Innovasjon Norge, Arbeidstilsynet, Husbanken, Kystverket og Statens Vegvesen.

Fra næringslivet: NHOs ledelse og sekretariat og representanter fra bedriftene.