BUDSJETTFORLIK

Forlik med godt nytt for Sørlandet

20 millioner kr til "Sørlandslaben" og et nytt såkornfond for Agder og Telemark. Det er blant de gode nyhetene for Sørlandet etter budsjettforliket i Stortinget.

Det endelige statsbudsjettet innebærer viktige tilleggsbevilgninger for Sørlandet.

Publisert 24.11.15

Agder

De viktigste grepene for næringslivet fra det opprinnelige budsjettforslaget beholdes. Det betyr blant annet at selskapsskatten settes ned til 25 prosent, noe som også har vært en viktig prioritering for NHO. Dette er bare første steg på veien mot en bedriftsbeskatning i Norge som er konkurransedyktig sammenlignet med våre viktigste handelspartnere.

- Vi får på plass 20 millioner kroner til Mechatronics Innovation Lab (MIL) i Grimstad. Samtidig får vi inn en merknad om videre opptrapping til de 100 millionene de har søkt om, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Fædrelandsvennen.

- Det kommer også 150 millioner kroner til et nytt såkornfond øremerket Agder og Telemark, supplerer partifellen Hans Fredrik Grøvan overfor avisen.

Dette er de øvrige hovedtrekkene i budsjettforliket:

Skatt

 • Selskapsskatten settes ned til 25% slik regjeringen foreslo, og de beholder i det vesentlige skattepakken fra tilleggsnummeret.
 • Ingen nye endringer på formuesskatt og utbytteskatt, ut over justeringen av formuesskatten i tilleggsnummeret
 • Fjerner skattefrihet for sluttvederlag
 • Bygger opp frivillig sektor som nytt hull i skattesystemet, uheldig med tanke på at Scheel-utvalget anbefalte å avvikle slike fradrag.
 • Lettelser i personbeskatning for pensjonister og andre med lav inntekt.
 • Det skal utredes skatteincentiver for langsiktige investeringer i oppstartselskaper

Avgifter

 • Ny flyseteavgift på toppen av andre avgifter på luftfartsbransjen. 25% fradrag for 25% innblanding av biodiesel skal innføres i landingsavgiftene. (anmodningsforslag)
 • Provenynøytral omlegging av engangsavgifter på bil påbegynnes. Fra vekt og effekt til CO2 og NOx.
 • El-avgiften økes med 1,5 øre som gir helårseffekt 890 mill.
 • Økt avgift på smøreolje, svovel, HFK og PFK.
 • Regjeringen bes øke omsetningskrav for biodrivstoff
 • Regjeringen bes utvikle overgangsordninger med unntak av veibruksavgift for naturgass
 • Regjeringen bes forberede grønt skatteskifte i 2017-budsjettet. Det opprettes en arbeidsgruppe der samarbeidspartiene deltar.
 • Brønnøysundregistrene skal ta inn 10 mill mer i gebyrer, dvs at gebyrene kuttes 70 mill i stedet for 80 mill.

Samferdsel

 • Flytter ca en milliard fra vei til jernbane, kollektiv og sykkelvei.
 • 100 mill til gang- og sykkelveier
  • Belønningsordning for kollektivtransport får 275 millioner
  • Drift og vedlikehold vei kuttes 340 mill, tunnelsikring 100 mill, grunnerverv E18 100 mill og redusert fornying 150 mill. Det spares 300 mill på endring av regjeringens ordning med rentekompensasjon for bompenger.
  • Det legges imidlertid inn 75 mill til skredsikring av fylkesveier
  • Tilleggsbevilgning til Enova for transportformål kuttes
  • Regjeringen bes legge frem forslag om dedikerte ladeanlegg for næringstransport
  • Krav om nullutslippskjøretøy i all offentlig transport/kollektivtransport
  • Regjeringen bes innføre støtteordning for hydrogenfyllestasjoner gjennom Enova

Omstilling, forskning, kompetanse mm

 • Økt lærlingtilskudd – 2500 kr i tillegg til det regjeringen har foreslått
 • Nytt såkornfond Agder/Telemark – avsetninger/risikoavlastning 67 mill, egenkapital 127,5 mill.
 • Videreutdanning, ikke-kvalifiserte 100 mill
 • En del studieplasser, noen øremerket informatikk 160 mill
 • Regionale utviklingsmidler 54 mill og næringsretta midler 70 mill
 • Innovasjon Norges miljøteknologiordning får 40 mill
 • Bistand: 2,5 mrd kr av regjeringens omprioriteringer for flyktningtiltak i Norge tilbakeføres til bistand ute.
  • Innenfor bistanden settes 200 mill av til fornybar energi
  • Klima og skogsatsingen styrkes med 150 mill kr
  • Nordområdesatsing kuttes med 20 mill
  • Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) kuttes med 5 mill
  • Det tas ut 200 mill av kommunal sysselsettingspakke, beskrives som omprioritering
  • Reduksjon av vedlikeholdspakken for sjøforsvaret 18,5 mill
  • Kutter fullskala CCS (Gassnova) med 15 mill
  • Det tas ut et betydelig utbytte av ulike statsselskaper – til sammen ca 2 mrd, 1,45 mrd fra Statkraft alene.
  • Ostehøvelkutt (effektiviseringsreform) øker med 0,1%, slik at det for 2016 blir på 0,7 prosent
  • Regjeringen bes forberede nytt Fornybar-fond som over tid skal ha forvaltningskapital på 20 mrd.
  • 11 mnd studiestøtte fases inn fra 2017-2020
  • Regjeringen bes komme med konkrete tiltak fra produktivitetskommisjonens anbefalinger i revidert budsjett 2016
  • I revidert skal det også vurderes hvordan bioøkonomien kan stimuleres

Annet

 • 2 nye sentre mot arbeidslivskriminalitet (24 mill til sammen)
 • Skatteoppkreverreformen gjennomføres ikke