Klare for ny vei-offensiv

#205

Trond Madsen (NHO Agder), Oskar Åsen (MEF), Morten Haakstad (Arendal Næringsforening), Reidar Retterholt (NLF), Thomas Felde (NHO-S), Anita Dietrichson (Næringsforeningen i Kristiansand-regionen) og Jan Bertil Lieng (NHO-S) møtte blant andre Åse Michaelsen (Frp), Morten Stordalen (Frp) og statssekretærene Tom-Christer Nilsen (H) og Tom Cato Karlsen (Frp).

Publisert 24.11.16

Agder

NHO Agder har samlet en rekke av de mest sentrale næringsaktørene på Sørlandet under felles paraply for å arbeide med å fremme landsdelens interesser i alle saker som angår samferdsel og infrastruktur. Dette samarbeidet, som går under navnet Sørlandets Samferdselsløft (SSL), har vært en pådriver for å gjøre samferdsel til en felles regional prioritering. Dette har også gitt betydelige resultater, blant annet gjennom at veiselskapet Nye Veier har fått ansvaret for å bygge en sammenhengende motorvei gjennom begge Agder-fylkene.

Men selv om det er oppnådd viktige gjennomslag på strategisk nivå, så gjenstår det fortsatt mye arbeid før de nye veiprosjektene faktisk er realisert. Og derfor er SSL også opptatt av å ha en god og konstruktiv dialog, også med sentrale myndigheter og premissleverandører for morgendagens samferdselspolitikk.

Dette var utgangspunktet for at SSL sendte en delegasjon til Oslo i slutten av november. Her møtte SSL-representantene blant andre direktør for styringsstaben i Vegdirektoratet, Lars Aksnes, og leder av næringspolitisk avdeling i LO, Kenneth Sandmo.

 

 

Representanter for NHO Agder og andre næringsorganisasjoner på Sørlandet møtte også flere av representantene på Sørlandsbenken.

#205

 

I tillegg besøkte gruppen Stortinget hvor det ble gjennomført møter med blant annet Arbeiderpartiets transportpolitiske fraksjonsleder Eirik Sivertsen, samt Odd Omland og Kari Henriksen fra Vest-Agder Ap.  Delegasjonen hadde også møter med  stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), statssekretærene Tom Cato Karlsen (Frp) og Tom-Christer Nilsen (H) sammen med stortingsrepresentantene Nikolai Astrup (H), Morten Stordalen (Frp) og Åse Michaelsen (Frp).

Avslutningsvis ble det også avholdt et orienterende møte med  stortingsrepresentantene Svein Harberg (H), Norunn Benestad (H) og Ingunn Foss (H) møtte fra Sørlandsbenken.

Blant spørsmålene som ble drøftet var blant annet behovet for bedre samordning mellom de ulike bompengeprosjektene i regionen og forutsigbarhet for Nye Veiers portefølje - ikke minst sett i lys av at flere stortingspartier har fremmet forslag om kutt i bevilgningene til veiselskapet. Det kan i verste fall undergrave hele forutsigbarheten i veifinansieringen, og dermed hindre effektiv utbygging av større og sammenhengende veistrekninger i vår region.

– Vi opplevde politikerne som lydhøre og konstruktive, selv om det naturlig nok ikke var enighet på alle områder. Det er likevel viktig at vi har denne dialogen direkte med beslutningstakerne, slik at de er kjent med hvordan næringslivet på Sørlandet tenker og hvilke samferdselsprioriteringer som er viktige for oss. Vår rolle er selvfølgelig å støtte opp om alle de store veiprosjektene som er på gang, men samtidig bidra til at investeringene som gjøres gir størst mulig nytte for næringslivet. Det er helt avgjørende, spesielt med tanke på at vi må være forberedt på at rundt en tredjedel av utbyggingskostnadene må dekkes gjennom brukerbetaling, sier Trond Madsen i NHO Agder.