LO og NHO sammen om å kutte utslipp

For å oppfylle norske klimaforpliktelser vil LO og NHO øke de årlige bevilgningene til teknologiutvikling og markedsstimulering til 19 milliarder kroner innen 2030.

Publisert 21.09.15

Agder

I en fase hvor næringslivet på Sørlandet står overfor en betydelig omstilling, er det spesielt viktig at myndighetene legger til rette for utvikling av nye løsninger som møter kravene fra fremtidens lavutslippssamfunn.

I etterkant av sitt felles innspill til klimameldingen i februar, lanserte LO og NHO mandag et forslag til en ny lavutslippssatsing. De to ledende organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden foreslår en målrettet satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering.

- NHO ser store muligheter for næringsutvikling og verdiskaping i den omstillingen vi står foran mot lavutslippssamfunnet. Vi støtter klimaforpliktelsen Norge har påtatt seg for 2030, og at Norge søker felles oppfyllelse av klimamålene med EU, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

- Realisering av lavutslippssamfunnet vil kreve betydelig økt innsats fremover. Næringslivet ønsker å være med å utvikle og rulle ut de nye klimaløsningene. I vår region har vi dessuten noen særlige fortrinn knyttet til høy produksjon av fornybar energi og nær tilknytning til Europa, påpeker Mathiesen.

Hun understreker også at det er betydelig kompetanse i regionen når det gjelder for eksempel bygg og anlegg. Energieffektive bygg er en viktig del av fremtidens klimakrav. – Vi har også sett store teknologiske fremskritt som er gjort av bedriftene i Eydenettverket, og flere av disse holder på med nye, spennende og svært lovende innovasjonsprosjekter som kan gjøre industrien i landsdelen enda mer energieffektiv og konkurransedyktig, sier Mathiesen som understreker at staten må være en aktiv medspiller og partner som bidrar med rammebetingelser og virkemidler som gjør det mulig for bedriftene å lykkes med disse nyskapende prosjektene.

Grønne bedrifter kan skape nye arbeidsplasser
Omleggingen til en grønnere fremtid er ingen trussel mot verdiskapningen på Sørlandet, dersom klimapolitikken innrettes slik at den skaper flere arbeidsplasser enn den koster, mener Mathiesen.

I forslaget – "Konkurransekraft i lavutslippssamfunnet - Styrket satsing på teknologiutvikling og markedsstimulering" – skisseres økonomisk omfang og innretning av en lavutslippssatsing som skal bidra til nødvendig teknologiutvikling innen prioriterte områder, og sikre at den nye teknologien tas i bruk i markedet. Formålet er å bidra til å realisere utslippsforpliktelsen mot 2030 og 2050 uten tap av konkurranseevne.

Forslaget innebærer at

  • de årlige bevilgningene til teknologiutvikling og markedsstimulering økes med 11 milliarder kroner fra dagens nivå innen 2030, dvs. fra om lag 8 mrd. kroner i dag til 19 mrd. kroner i 2030. 
  • satsingen fordeles med 5 milliarder til teknologiutvikling, og 6 milliarder til markedsstimulering.
  • 7 av de 11 milliardene rettes inn mot ikke-kvotepliktig sektor (bl.a. transport og bygg), hvor de største utslippsreduksjonene frem mot 2030 må finne sted.

Akkumulert over hele perioden anslås et samlet merbehov på lavutslippssatsingen på 80-100 milliarder kroner. Dette kommer selvfølgelig i tillegg til de ressursene som bedriftene selv investerer.

Teknologiutvikling og markedsstimulans

De økte midlene skal blant annet gå til å utvikle nye energibærere i transportsektoren, nye produksjonsprosesser i industrien, til produksjon av biodrivstoff og biobaserte kjemikalier, og utvikling av karbonfangst og -lagring. På flere av disse områdene ligger bedrifter på Sørlandet lang fremme, både i nasjonal og global målestokk.

LO og NHO peker på offentlige innkjøp og bil- og drivstoffavgifter som mulige virkemidler for å stimulere markedet. Også utvikling av infrastruktur for nye energibærere i transportsektoren, vurdering av avtalebaserte markedsmekanismer (som NOx-fondet), samt støtte-/markedsordninger for energieffektivisering og smart energibruk, trekkes frem.