SAMFERDSELSLØFTET III

Må bygge raskere og bedre

NHO anbefaler en svært offensiv samferdselssatsing på Sørlandet i neste NTP (2018-2029). Det knytter seg stor spenning til hva veiselskapet "Nye veier" kan bety for raskere og mer effektiv utbygging i vår region.

Slik prioriterer NHO veiprosjektene på Sørlandet i neste NTP-periode.

Publisert 03.09.15

Agder

Torsdag 3. september lanserte NHO "Samferdselsløftet III" som er næringslivets innspill til neste Nasjonal transportplan.

Samferdselspolitikken mot 2030

I de nasjonale prioriteringene NHO har gjort, så anbefaler NHO at man påbegynner byggingen av både E39 Kristiansand-Stavanger, E18 Tvedestrand-Akland (Risør) og ny E18 Arendal-Grimstad allerede i første NTP-periode.

- Dette er naturligvis en massiv satsing, men det er også en nødvendig satsing for å styrke og utvikle næringslivet i regionen. Dette vil knytte Sørlandet tettere til både Rogaland og det sentrale østlandsområdet, samtidig som vi som region også får et vesentlig mer attraktivt bo- og arbeidsmarked. Beregningene som ble gjort at verdiskapningsgevinsten ved byggingen av E18 Grimstad-Kristiansand, indikerer at slike veiinvesteringer kan bety mange milliarder i økt verdiskapning regionalt. Bare strekningen Kristiansand-Stavanger er jo beregnet til å bety 11 milliarder kroner i økt verdiskapning, i henhold til en rapport Menon har utarbeidet, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

- Dette er spesielt viktig akkurat i tider som vi opplever nå, der viktige deler av regionens næringsliv står foran betydelige omstillinger. Samferdselssatsingen må være ett av svarene for å møte denne utfordringen, mener hun.

NHO støtter for øvrig også planene om sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, samtidig som vi også understreker behovet for bygging av krysningsspor på Sørlandsbanen for å styrke jernbanens konkurransekraft innenfor godstransport.

Generelt går NHO inn for at man bygger både stamveier og bedre jernbane raskere over hele landet. I de større byene vil det være nødvendig å doble kollektivtransporten. NHO mener det fortsatt er nødvendig med en betydelig vekst i rammene for samferdselsinvesteringer, selv om bevilgningene er økt betydelige de siste årene. Mange tiår med underinvesteringer må nå tas igjen.

NHO anbefaler at man i neste NTP øker de årlige bevilgningene til samferdsel med 65 milliarder kroner. Det er en økning på hele 73 prosent i forhold til dagens nivå og vil gi en samlet investeringsramme for NTP 2018-2029 på 65 milliarder kroner. Forslaget vil gjøre det mulig å gjennomføre satsingen på Sørlandet som NHO anbefaler.