Månedens bedrift: Arendal International School

Skolen ble startet som et direkte svar på næringslivets behov for et alternativt skoletilbud i Arendals-regionen. Nå velger stadig flere «vanlige» elever å søke seg til Arendal International School.

#205

Rektor Bente Pedersen mottar diplom fra utdanningsrådgiver Fred Skagestad som bekrefter at Arendal International School er valgt som månedens bedrift i NHO Agder i august 2017. Fotograf: Trond Madsen

Publisert 31.08.17

Agder

 Ved skolestart i august var det 190 elever som tok fatt på et nytt skoleår ved Arendal International School (AIS). Dette skoletilbudet ble etablert i 2006 og har vist seg å være et stadig mer attraktivt og etterspurt tilbud for elever som av ulike årsaker ser etter et annet utdanningstilbud enn den tradisjonelle norske skolen.

Undervisning på engelsk

Ved Arendal International School foregår all undervisning på engelsk. Det er den mest åpenbare forskjellen mellom denne og andre skoler i regionen. AIS er en såkalt IB-skole (IB World School) Det vil si at den følger undervisningsprogram som er etablert av International Baccalaureate Organization (IBO www.ibo.org). Dette er læringsprogram som har fått bred anerkjennelse og er spredt til stadig flere land. Undersøking og forskning står sentralt i læreplanen og de bruker få lærebøker. Visjonen for IB-programmene er at de skal utvikle elever som er glad i å lære, kan samarbeide og finne løsninger i fellesskap, slik at elevene kan bidra til fred, samhandling og mellommenneskelig forståelse i en globalisert verden.

Et alternativ til offentlig skole

Elevene som søker seg til AIS har svært ulik bakgrunn og ulike motiver for å velge dette utdanningsløpet. - For oss som skole er det viktig å være et alternativ til den offentlige skolen, og vi ser at mange ønsker noe annet enn den tradisjonelle norske skolen. Noen etterspør større utfordringer enn de får ved andre skoler, mens andre har slitt med å finne seg til rette i vanlig offentlig skole. Derfor setter de pris på at det finnes muligheter som AIS, sier rektor Bente Pedersen.

Fra kommunal skole til stiftelse

AIS ble opprinnelig etablert av Arendal kommune, som et kommunalt prøveprosjekt, Fra august 2012 har skolen vært drevet som en stiftelse, en friskole. Bedrifter som Gard, APL/NOV, Sevan, K-Line og Grid har vært viktige partnere for å etablere stiftelsen og videreutvikle skoletilbudet.

Driften av skolen er finansiert med statsstøtte og skolepenger. – I utgangspunktet skal friskoler få et statstilskudd som tilsvarer 85 prosent av det offentlige skoler får pr elev. Dette er beregnet basert på Kostra-tallene, men vi mener statsstøtten i realiteten bare er rundt 75 prosent av det elever i offentlig skole koster. Årsaken er blant annet at bygningskostnader ikke er regnet inn i Kostra-tallene, forklarer Bente Pedersen.

Likevel er skolen opptatt av å holde skolepengene på et lavest mulig nivå. – I dag betaler hver elev i underkant av 20.000 kroner for skoleplassen. Vi er flinke til å drive nøkternt, og er glade for at vi hadde anledning til å kjøpe hele skolen i 2013. Det er forutsigbart og godt for oss å eie, og det har vært fint å ha Arendal Eiendom KF som leietakere i en liten del av bygget, sier Bente Pedersen.  

Stolt av mangfoldet

Skolen ble i sin tid etablert fordi flere av de internasjonalt rettede virksomhetene i Arendal etterspurte en engelskspråklig skole. Dette kunne for eksempel være aktuelt for barn av utenlandske medarbeidere som midlertidig skulle bo og jobbe i Arendal. Etter hvert har etterspørselen etter det engelskspråklige undervisningstilbudet bare økt.

Bente Pedersen er stolt av mangfoldet blant de 190 elevene – og de rundt 40 ansatte: - Våre ansatte kommer fra 20 ulike nasjoner, mens elevene representerer 45 ulike land og nasjoner. Hos oss er det vanlige å være forskjellig. Majoriteten er en minoritet, forklarer rektoren med et smil.

Hennes erfaring er at mangfoldet er en berikelse og en glede.  Det at skolen er unik og annerledes, har blitt ett av de viktigste fortrinnene – også når det gjelder å utvikle kultur og samhold blant medarbeiderne. – Vi har veldig lavt sykefravær sammenlignet med andre skoler og bedrifter, samtidig som medarbeiderne rapporterer om høy trivsel. Hver enkelt ansatt har høy egenmotivasjon for å bidra til å utvikle en god skole. De som jobber her vet at de må levere kvalitet for hele tiden å utvikle skolen videre. Alle skoler, både private og offentlige trenger ledelse med engasjementet og vilje til å stå på, samtidig som at skoleeierne, både offentlige og private, må vise ekte engasjement for sine skoler. Hos oss stiller vi kanskje litt større krav til hverandre, og vi må være tydelige når det gjelder forventninger til både elever og medarbeidere. Generelt er det min oppfatning at det kanskje er litt mye krykker under armene på folk i Norge generelt. Det bekymrer meg, sier Bente Pedersen.

Ulike land, ulik sosial bakgrunn

AIS er en åpen skole som har elever fra både Arendal og nabokommunene. – Alle kan søke seg hit, selv om elever med internasjonal bakgrunn kommer inn før de med norsk bakgrunn. Det har med hele skolens idé å gjøre. På noen klassetrinn har vi ledige plasser, mens det på andre klassetrinn er kø for å komme inn. Elevene kommer ikke bare fra ulike land, men også fra svært ulik sosial bakgrunn, felles for dem er at de velger å prioritere skole og utdanning. Vi har flere besteforeldre som betaler skolepenger, og folk fra andre kulturer er mer vant til at skole koster penger. IB-programmenes fokus på dybdelæring og det viktig i å se at det kan være flere løsninger og perspektiver i en sak, bidrar til at det er enklere å differensiere mellom elevene. Dette bidrar til at alle kan få et skoletilbud som utfordrer dem og som gjør at de har noe å strekke seg etter, sier Bente Pedersen.