Lovende signaler om transportplan

De viktigste samferdselsprosjektene på Sørlandet er trolig inne i neste NTP.

#205

Stortingsrepresentant Åse Michaelsen (Frp), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), stortingsrepresentant Svein Harberg (H) og stortingskandidat Petter N. Toldnæs (V) var blant dem som var tilstede da den offisielle anleggsstarten av ny E18 Tvedestrand - Arendal ble markert 1. mars.

Publisert 02.03.17

Agder

Det har kommet en strøm av lekkasjer de siste dagene om hva som kan forventes i neste utgave av Nasjonal transportplan (NTP). Svært mye tyder på at de prioriterte prosjektene på Sørlandet er omtalt i dokumentet som formelt blir lagt frem for Stortinget før påske. Samtidig er det grunn til å minne om at det først er gjennom bevilgninger i de årlige budsjettbehandlingene prosjektene faktisk vedtas - og det er også usikkerhet omkring hvor raskt de ulike prosjektene kan komme i gang.

Her er et forsøk på å oppsummere de signalene NHO Agder har fanget opp gjennom mediene og samtaler med sentrale politikere de siste dagene:

  • Den samlede rammen for NTP 2018-2029 vil være på omlag 929 milliarder kroner. Dette er noe mindre enn det NHO har anbefalt, men tross alt veldig nær det ambisjonsnivået NHO har ment vil være nødvendig nasjonalt. Dette innebærer også at man legger seg tett opp til det mest ambisiøse nivået slik transportetatene har definert det innenfor "høy ramme". 
  • Strekningen Gartnerløkka-Kolsdalen (E39 vestover) ligger inne i første planperiode. Men siden NTP-perioden er forlenget fra 10 til 12 år, så er også "planperiodene" forlenget - slik at "første planperiode" nå betyr de første seks årene. Mesteparten av bevilgningen til prosjektet vil etter NTP-forslaget komme i "andre planperiode". 
  • Ny Kjevik-vei skal også være en del av NTP-enigheten mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre, men dette prosjektet skal ligge i en portefølje av oppdrag som Statens vegvesen har ansvaret for og som ikke skal være nøyaktig tidfestet, etter det vi forstår.
  • Sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen skal realiseres, men selve byggingen vil ikke starte før i 2030 - altså godt inne i neste NTP-periode. Årsaken er blant annet at det først må bygges ferdig dobbeltspor på Vestfoldbanen frem til Grenland.
  • Nye Veier har signalisert at det statlige veiselskapet kan realisere hele sin portefølje i løpet av bare 12 år, dersom finansieringen legger til rette for dette. Det innebærer ikke at selskapet må ha økte rammer, men pengene må komme litt raskere enn opprinnelig forutsatt for å kunne holde den fremdriften som Nye Veier selv mener gir optimal samfunnsnytte og mest effektiv utbygging. 
  • Dersom Nye Veier får anledning til å gjennomføre sine ambisjoner, så vil det bety ferdig utbygd motorvei gjennom hele Agder på dagens E18 og E39 innen 2027. Det betyr også at ringveien rundt Kristiansand vil komme raskere enn de fleste hittil har lagt til grunn