- Gledelig og viktig hele for landsdelen

- Det er svært gledelig at NODE-klyngen er tildelt status som Global Center of Expertise (GCE), fastslår regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

Klyngeleder Anne-Grete Ellingsen kan glede seg over at NODE har rykket opp i "mesterligaen" for næringsklynger.

Publisert 18.06.14

Agder

- Det har vært arbeidet hardt, langsiktig og målrettet for å oppnå denne statusen, og det er all mulig grunn til å gratulere både NODE som klynge og de deltakende bedriftene som sammen har oppnådd dette. GCE-statusen er en verdifull anerkjennelse, som samtidig gir svært gode muligheter for å videreutvikle klyngesamarbeidet mellom teknologi- og leverandørbedrifter innenfor olje- og gassektoren på Sørlandet. Dette er viktig for alle bedriftene i klyngen, men har også stor betydning for det øvrige næringslivet i landsdelen, sier Siri Mathiesen som peker på at nær en tredjedel av verdiskapningen i regionens næringsliv er relatert til olje- og gassektoren.

NODE OG "Blue Maritime"
NODE er tildelt GCE-status sammen med den maritime klyngen "Blue Maritime" i Møre og Romsdal. Avgjørelsen ble offentliggjort av næringsminister Monica Mæland onsdag. Det er første gang klynger i Norge får GCE-status og konkurransen har vært svært tøff for å nå opp. – Dette er klyngenes mesterliga, fastslår Innovasjon Norge som peker på at de to klyngene som nådde helt til topps er Norges første næringsmiljøer på internasjonalt toppnivå. Til sammen åtte ulike klynger kjempet om å få GCE-status.

Økt satsing på klyngeprogrammene er en viktig del av innovasjons- og næringspolitikken til regjeringen, og dette er også på linje med NHOs innovasjonspolitikk.

GCE-statusen handler også om penger, og opprykket for NODE betyr også at klyngesamarbeidet får økte ressurser til å utvikle samhandlingen ytterligere. Ambisjonen er å styrke klyngenes globale konkurransekraft.

TRE NIVÅER
Det er tre nivåer for klyngesamarbeid i Norge:

Arena: Eyde-nettverket, Digin og Arena Usus er tre regionale arenaprosjekter. Hovedmålet for disse prosjektene er å bidra til innovasjon og fornyelse, basert på forsterket samspill mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

National Center of Expertise (NCE): Inntil nå har NODE-klyngen vært det eneste NCE-prosjektet i Agder. Klynger med NCE-status jobber først og fremst med økt verdiskaping i klyngen, basert på samarbeidsbaserte innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser.

Global Center of Expertise: Dette er det ypperste som finnes av klyngesamarbeid i Norge. Målet er økt verdiskaping og forsterket attraktivitet og posisjon innenfor globale verdikjeder, gjennom strategiske samarbeidsprosjekter mellom klyngens partnere og med eksterne partnere.

KRITERIENE
Følgende utvelgelseskriterier er lagt til grunn i valget av NODE og "Blue Maritime" som Norges første GCE-klynger: 

1         Klyngens ressursgrunnlag

 • Sterk konsentrasjon av bedrifter, fra alle deler av verdikjeden/teknologiområdet, inkl. globale bedrifter med ekspertsenterfunksjoner.
 • Klyngen har etablert samarbeid med FoU- og utdanningsinstitusjoner på internasjonalt nivå.
 • Klar klyngekarakter, med felles/komplementære interesser, krevende kunder og utstrakt
 • konkurranse.
 • Spesialisert og attraktivt arbeidsmarked.

2         Relasjoner og samarbeid i klyngen

 • Velutviklet og dynamisk innovasjons- og kunnskapssamarbeid, også med internasjonale partnere, herunder samarbeid med andre klynger.
 • Veletablerte samarbeidsfora og – institusjoner, med felles innovasjonsplattform.
 • Samarbeid preget av sterk tillitsbase og klyngeidentitet.           

3         Klyngens posisjon og potensial

 • Klyngen har etablert en posisjon som et viktig nasjonalt verdiskapingsmiljø og som en global kunnskapshub.
 • Klart potensial for vekst innenfor klyngens verdikjede eller teknologiområde.
 • Betydelig behov for fornyelse, omstilling og innovasjon innenfor området, og der klyngens aktører og ressurser vil kunne være en sentral bidragsyter.

4         Eierskap til og lederskap for klyngeprosjektet

 • Klart uttrykte intensjoner og forpliktende avtaler om samarbeid mellom bedrifter og med ledende FoU- og utdanningsaktører.
 • Mange års positive erfaringer og konkrete resultater fra samarbeid i klyngen og med eksterne partnere.
 • Styringsgruppe med profesjonell styrekompetanse, og med et mangfold av erfaringer og perspektiver.
 • Profesjonelt lederteam med høy tillit og internasjonal erfaring.

5         Mål, strategier og effektpotensial

 • Klare og realiserbare mål, med relevante og effektive strategier.
 • Klyngeprosjektet har et klart potensial for å oppnå resultater og effekter i henhold til målene.
 • Sentrale effektmål: Økt verdiskaping og konkurranseevne; forsterket næringsrelevant kunnskapsbase og økt vertskapsattraktivitet.
 • Prosjektet gir et viktig bidrag til å utvikle både regionens og den nasjonale verdikjedens innovasjonssystem, samt klyngens posisjon som global kunnskapshub. 

6         Gjennomføringsplan 

 • Godt strukturert og konkretisert gjennomføringsplan, herunder velutviklet opplegg for kommunikasjon og læring.
 • Godt ressursgrunnlag for gjennomføring.
 • Klare roller og ansvarsforhold.