Ny IA-avtale gjør det enklere for bedriften

Den nye IA-avtalen gjør det enklere for bedrifter. – Dette er et viktig gjennomslag for NHO, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

Publisert 05.03.14

Agder

Den nye avtalen vil medføre at bedriftene kan konsentrere seg mer om tiltak som får ned sykefraværet og bruke mindre tid på skjemaer og rapporteringer til NAV. 

- Beregninger NHO har gjort viser at vi gjennom den nye avtalen har klart å forenkle reglene på en måte som vil bety 1500 færre skjemaer å fylle ut for bedriftene hver dag. Dette er et gjennomslag for bedriftene og NHO som i flere år har jobbet for dette, fastslår Siri Mathiesen. 

Den nye IA-avtalen bygger videre på de beste tradisjonene i norsk arbeidsliv. Det betyr økt vektlegging av tillit og mindre vektlegging av kontroll og byråkratiske rutiner. - Da får bedriftene frigjort kapasitet til å arbeide mer målrettet med forebyggende arbeid og med selve oppfølgingsarbeidet for dem som trenger det, mener Siri Mathiesen.

Dette er de konkrete forslagene til forenkling som betyr at bedriftene kan redusere 1500 daglige skjemaer som skulle være sendt til NAV:

  • Kravet om obligatorisk innrapportering etter 9 ukers fravær forsvinner
  • NAVs sanksjoner på manglende innrapportering fjernes.
  • Dialogmøte opprettholdes ved 100 prosent sykemelding, men lege og BHT skal bare kalles inn når det er nødvendig.
  • Det skal tydeliggjøres når oppfølging skal iverksettes på arbeidsplassen. I praksis gjøres dette gjennom bedre definering av hva som er åpenbart unødvendig i forarbeidene til loven.
  • Ingen formkrav til oppfølgingsplanen og den oppbevares i virksomheten
  • Samarbeidsavtalen forenkles, slik at det blir letter å bli IA-virksomhet.

NHO bedriftene har over lang tid jobbet godt med å redusere sykefraværet og har oppnådd målsettingen om 20 pst. nedgang. Det målet opprettholdes. Partene er enige om å satse på videreutvikling av nye virkemidler i IA-samarbeidet for å få ytterligere nedgang i sykefraværet:

  • Sykmeldt i jobb (en variant av aktiv sykmelding) innføres som et omfattende forsøk, med forpliktende oppfølging.
  • Partene skal jobbe med å utvikle nye virkemidler, og allerede utprøvde og evaluerte prosjekter, skal følges opp videre.
  • Virkemidlene forenkles og slås sammen til et nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd fra Arbeids- og velferdsetaten.
  • Det skal utredes en ordning med arbeidsutprøving i egen virksomhet med full finansiering.

NHO opplever at regjeringen har ambisjoner om å få flere med redusert funksjonsevne inn i arbeidslivet. Målsettingene opprettholdes, men partene er enige i å rette innsatsen særlig mot unge med behov for arbeidsrettet bistand. – Vi håper dette skal bidra til ytterligere kraft i NHOs arbeid på dette området, blant annet gjennom vårt "Ringer i vannet"-prosjekt som vi i Agder gjennomfører sammen med åtte attføringsbedrifter, sier Siri Mathiesen.