Samarbeid får ned sykefraværet

Alle vet at lavere sykefravær er lønnsomt for virksomheten og bra for den enkelte. Falck Helse mener bredt samarbeid er en nøkkel for å lykkes.

#205

Joakim Lund i Falck Helse mener arbeidsgivere kan gjøre mye for å redusere sykefraværet og viser til gode erfaringer blant annet gjennom prosjektet de har bidratt til i Arendal kommune. Fotograf: Trond Madsen

Publisert 04.05.17

Agder

- Vi ser konkrete resultater av innsatsen, og dette er resultater som kan leses av direkte på bunnlinjen i virksomheten, sier Joakim Lund i Falck Helse. Han er leder for marked og utvikling på Sørlandet og har vært engasjert i flere av de vellykkede prosjektene Falck Helse har jobbet med i regionen.

Forebygge og redusere

I det moderne arbeidsliv er det helt klart økt bevissthet omkring psykososialt miljø, forebygging og tilrettelegging for ansatte, samt tilpasning av det fysiske arbeidsmiljøet. I Falck Helse har de ambisjoner om at tjenestene de leverer både skal bidra til å forebygge fravær, redusere eksisterende sykefravær og bidra til økt trivsel og produktivitet i organisasjonen hos deres oppdragsgivere.

- Vi driver både bedriftshelsetjeneste og arbeidsrettet rehabilitering. Selv om det fortsatt er større virksomheter som holder fast i tradisjonen med at helse og/eller bedriftshelsetjenesten er endel av egen organisasjon, så ser vi at stadig flere konkluderer med at dette er tjenester det er mange fordeler ved å kjøpe eksternt. Det viktigste er kanskje uavhengigheten. Det ligger i sakens natur at bedriftshelsetjenesten skal bidra til å ivareta medarbeidernes arbeidsmiljø på en best mulig måte. Det kan ofte være noe mer krevende dersom bedriftshelsetjenesten er en del av organisasjonen og rapporterer til den samme ledelsen som resten av virksomheten. Som ekstern leverandør må vi hegne om vår uavhengighet, fordi det er en forutsetning for å kunne levere gode tjenester som både ansatte og ledelsen er fornøyde med, og opplever verdi av sier Joakim Lund.

"Raskere frisk"

En av oppdragsgiverne som har opplevd god effekt av langsiktig og målrettet arbeid for å få ned sykefraværet, er Arendal kommune.

- Dette startet som et "Raskere frisk"-prosjekt i helse- og omsorgsektoren. Effekten i form av høyere nærvær var så lovende at Arendal kommune nå har implementert dette i hele organisasjonen, forteller Joakim Lund som synes det er merkelig at det generelt er svært liten oppmerksomhet omkring effekten av ulike sykefraværstiltak.

- Alle burde jo stille krav til objektive effekttall som skal supplere de subjektive erfaringene hos ledere og ansatte, men min erfaring er at det er få virksomheter som gjør dette, både i offentlig og privat sektor. Dermed får de heller ikke klare svar de får igjen for pengene, påpeker Lund.

Kjernen i tiltaket "Raskere frisk" handler om rask oppfølging (innen 3 dager) av den enkelte og individuelt tilrettelagte opplegg for både sykemeldte og dem som står i umiddelbar fare for å sykemeldes. I tillegg til «Raskere frisk» er et systematisk HMS-arbeid med forebyggende og helsefremmende fokus viktig for å samle innsatsen og øke nærværet på sikt.

Målt effekt 

- I Arendal kommune har man målt effekt av nærværsinnsats over tid. Sammenliknet med oppstarten av «Raskere frisk» er det nå eksempelvis ca. 45 fulltidspersoner flerepå jobb hver eneste dag som følge av et lavere sykefravær i helse- og levekårssektoren. Dette utgjør betydelige verdier for kommunen og for brukerne av tjenestetilbud, i tillegg til at det selvfølgelig er en stor gevinst for den enkelte ansatte som har en bedre helse og mindre fravær, forteller Joakim Lund.

Etter de gode erfaringene innenfor helse- og levekår, bestemte Arendal kommune seg for å lyse ut anbud på tjenesten og implementere metodikken i hele organisasjonen. Falck Helse har vunnet dette anbudet.

- Det samlede sykefraværet er nå nede i rundt 8 prosent for kommunen som helhet. Nøkkelen har vært tett samarbeid mellom alle parter. Kommunen som arbeidsgiver stiller opp, tillitsvalgte og verneombud er involverte og ikke minst har NAV også vært en svært konstruktiv medspiller gjennom hele prosjektperioden, understreker Joakim Lund.

Offentlig og privat samarbeid

Han mener samarbeidsprosjektet burde inspirere flere, ikke minst innenfor offentlig sektor. - Vi har vist i praksis hva vi kan få til gjennom offentlig og privat samarbeid for lavere sykefravær. Samhandlingen har skapt en dynamikk, og dette er blitt implementert i kommunens egne tjenester. Vi har jobbet parallelt med kommunens egen bedriftshelsetjeneste, og dette har vi fått til å fungere på en god måte - selv om det alltid er utfordringer med tjenester som kan være overlappende på enkelte områder. I sum mener vi imidlertid at vi har dokumentert over lang tid hvordan vi kan samarbeide systematisk for å redusere sykefraværet. Nå håper vi at dette vil inspirere både offentlige og private virksomheter til å tenke i de samme baner, sier Joakim Lund i Falck Helse.