Smartere innkjøp skal gi mer for pengene

Smartere innkjøp kan gi offentlig sektor mer igjen for pengene, samtidig som man kan bruke offentlig innkjøpsmakt til å stimulere innovasjon og nyskaping i næringslivet. Dette er utgangspunktet for Leverandørutviklingsprogrammet som NHO og KS står bak.

Steinar Roppen Olsen er engasjert som prosjektleder for regionalt program for leverandørutvikling som er et samarbeid mellom NHO og KS. Programmet støttes av begge fylkeskommunene på Agder.

Publisert 27.05.14

Agder

Det nasjonale programmet har pågått i flere år og erfaringene er så vellykkede at det nå sprer seg i stadig flere regioner. I Agder er Steinar Roppen Olsen engasjert som prosjektleder og han skal bidra til at også denne regionen kommer på banen og utnytter mulighetene som ligger i innovative innkjøp.

- Tradisjonelt er det høy bevissthet i offentlig sektor om hvor viktig det er å gjøre innkjøp formelt riktig. Det må fortsatt være slik at det er tøff konkurranse om å få levere til offentlig sektor, men mange innkjøpsprosesser kan gjøres smartere og bedre, mener Steinar Roppen Olsen.

STORE SUMMER
Han har lang erfaring fra konsulentselskapet Accenture, der han også har jobbet med krevende offentlige kunder, som blant annet NAV. Erfaringene fra disse prosessene tar han naturligvis med seg inn i sin nye rolle som prosjektleder for Regionalt program for leverandørutvikling i Agder-fylkene.

- Offentlig sektor kjøper inn for 400-500 milliarder kroner hvert år. Det sier seg selv at dette representerer en fantastisk sterk innkjøpsmakt. Vi er opptatt av at denne handlekraften utnyttes både til å sikre bedre varer og tjenester for offentlig sektor, samtidig som man stimulerer til innovasjon i næringslivet. Gjennom å stille større krav til leverandørene, kan kommuner og offentlige etater også være med på å utvikle nye produkter og nye tjenester. Nøkkelen er at innkjøpene ikke bare blir kopier av tidligere innkjøp, men at man evner å definere bedre hva som er behovet som skal løses, sier Steinar Roppen Olsen som understreker at gode offentlige innkjøp gir bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. - Det gir innbyggerne bedre tjenester og infrastruktur fra det offentlige. Næringslivet får noe å strekke seg etter, og styrker dermed sin konkurransekraft. Offentlige innkjøp er også virkemiddel for å fremme samfunnsansvar som klima og miljø. Derfor vil vi i vår region jobbe spesielt med mulighetene knyttet til klima- og energispørsmål, samt velferdsteknologi.

SAMSPILL
Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som kan utfordre og utvikle leverandørmarkedet.  På den måten kan de bedre dekke oppdragsgivers fremtidige behov, og dermed sikre en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Smarte innkjøp betyr ikke at det er svekket konkurranse omkring leveransene, men at innkjøpere bruker mer tid på å definere og kartlegge behovene, og ikke minst hva markedet og leverandørene faktisk kan fremskaffe av nye løsninger.

- Skal vi lykkes med dette også i vår region, må vi skape bevissthet og forståelse for mulighetene først og fremst fra offentlig sektor. Derfor er det veldig inspirerende å oppleve at det allerede er mange av dem som jobber med innkjøp i offentlig sektor i vår region som er nysgjerrige på mulighetene på dette området. Det er også gledelig å registrere at man blant annet i knutepunkt-kommunene rundt Kristiansand diskuterer dette på strategisk nivå i forbindelse med at man utarbeider en ny strategisk næringsplan. Vår oppgave blir å legge til rette for bedre innkjøpsprosesser, samtidig som vi også må bidra til å gjøre mulighetene kjent i næringslivet. Også bedriftene må være forberedt på å legge økte ressurser i dette arbeidet, men de som lykkes vil jo oppleve at det åpner seg helt nye markeder også utover vår egen region, tror Steinar Roppen Olsen.

Dette er leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling skal bidra til at offentlige anskaffelser i større grad stimulerer til innovasjon og verdiskaping. Det nasjonale programmet startet i 2010, mens det regionale programmet i Agder startet opp i 2013 og skal drives frem til 2015.

Det er NHO og kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS, som er initiativtagere til programmet. I tillegg støtte programmet av nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, større kommuner og næringsliv. Det regionale programmet er støttet av Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Programmets formål er å fremme:
- Konkurranse, næringsutvikling og innovasjon gjennom mer aktiv bruk av offentlige anskaffelser
- Forståelse, kompetanse og kunnskap om innovative offentlige anskaffelser
- Gjennomføring av flere innovative offentlige anskaffelser

Programmets målgrupper:
- Offentlige virksomheter/innkjøpere
- Bransjer/leverandører
- Utviklings-/FoU aktører

Programmets innsatsområder:
- Utvikling av verktøy for innkjøper (innovative anskaffelser)
- Gjennomføring av eksempler på innovative anskaffelsesprosesser
- Rutiner og prosesser rundt strategi og målformuleringer på området

(Kilde: www.leverandorutvikling.no)