Sørlandspolitikerne må vedta flere lærlingplasser i 2015

Hver sommer er det fokus på ungdom som ennå ikke har skaffet seg lærlingplass. Politikere og media har ofte ulike oppfatninger av hva som er problemer/løsninger.

Publisert 12.08.15

Agder

NHO jobber for flere læreplasser

Sørlandet har mange små og store lærebedrifter som gjennom en årrekke har lagt ned et fantastisk godt arbeid for lærlinger og lærekandidater.

NHO Agder og våre bransjeforeninger/opplæringskontorer samarbeider med lærebedriftene og  jobber kontinuerlig for at flere nye bedrifter skal ta ansvar for lærlinger/lærekandidater.

Vi er aktive i media og arrangerer møteplasser for ungdom for å profilere yrkesfag, lærlinger og lærebedrifter.

Vi har telefonkontakt, bedriftsbesøk, medlemsmøter og informasjonsmateriell for å få flest mulig kvalifiserte lærlinger ut i næringslivet. 

Privat sektor i Agder tar ansvar for 78 prosent av lærlingene

Ifølge oversikter fra fylkeskommunene i Agder (april 2015)er det totalt 2652 lærlinger/lærekandidater på Sørlandet som fordeler seg slik

Privat sektor                                     2064      (78 prosent)

Kommuner                                        444         (17 prosent)

Statlige virksomheter                   73           (3 prosent)

Fylkeskommuner                           64           (2 prosent)

Lytt til råd fra arbeidslivet

NHO Agder er representert i agderfylkenes yrkesopplæringsnemnder. Hensikten med dette er å gi råd til fylkespolitikere og administrasjon i spørsmål vedrørende fag- og yrkesopplæringen.

Vi har foreslått følgende tiltak:

Hvorfor får ikke alle lærlingplass ved første forsøk?

En del av forklaringen dette året er lavkonjunktur i en del bransjer.

Det er her nødvendig å nevne at en del ungdommer uavhengig av om det er lavkonjunktur eller høykonjunktur ikke er klare for lærlingplass i arbeidslivet.

Det kan være problemer med høyt udokumentert skolefravær, dårlige holdninger, manglende lærelyst, språkvansker og dårlige/manglende karakterer.

Vi har mange tilbakemeldinger om læreplasser som blir stående tomme på grunn av at bedriftene oppfatter en del søkere som ikke kvalifiserte.

Dette handler ikke bare om flere læreplasser i bedriftene, men også om at skolene og skoleeiere må ta et større ansvar for å få frem flere kandidater som lærebedriftene mener er kvalifiserte.

Riktig dimensjonering av skoletilbud

NHO Agder har sammen med bransjene i ulike sammenhenger tatt opp nødvendigheten av en riktigere dimensjonering av skoletilbudet i forhold til antall tilgjengelige læreplasser i bedriftene.

Eksempelvis mener elektrobransjen at det "overproduseres" årlig 20-25 elever innen et trangt marked i Vest-Agder. NHO Agder mener at Vest-Agder fylkeskommune har en overkapasitet på skoleplasser innen elektrofag.

Fylkeskommunene i Agder må doble lærlinginntaket i 2015

Fylkeskommunene i Agder har sammen tatt mål av seg til å være forbilder for andre lærebedrifter.

For å kunne matche gode lærebedrifter i kommunene og næringslivet mener vi at målet må være minst 5 prosent lærlinger av antall årsverk.

Fylkeskommune må øke antall læreplasser fra dagens 35 til minst 71 lærlinger i Vest-Agder, og fra 29 til minst 53 lærlinger i  Aust-Agder.

Fylkeskommunene må spesielt vurdere å opprette flere læreplasser innen det nye byggdrifterfaget.

Det må også vurderes å ta inn flere lærlinger/lærekandidater i fag som renholdsoperatørfaget, kokkfaget, dataelektronikerfaget, IKT-servicefaget, kontor- og administrasjonsfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget.

NHO Agder mener at det årlige inntaket av lærlinger/lærekandidater i Vest-Agder fylkeskommune må økes fra 18 til 36 nye lærlinger, og i Aust-Agder fylkeskommune fra 15 til 27 nye lærlinger i 2015.

Kommunene må doble antall læreplasser

Ifølge samarbeidsavtaler mellom Vest-Agder fylkeskommune og den enkelte kommune er målet på sikt 3 læreplasser per 1000 innbyggere i kommunen.

Det vil si at antall læreplasser i kommunene i Agder må økes fra 444 til 888 i løpet av få år.

88 prosent av læreplassene i kommunene er i helse- og oppvekstfag. Det er et stort potensiale for inntak av lærlinger i teknisk sektor, men også behov innen institusjonskokk og merkantile fag.

Oversikt over antall læreplasser i den enkelte kommune og hvilken økning som etterlyses finnes på NHO Agders hjemmeside: Kommunene på Sørlandet kan ta inn 100% flere lærlinger

NHO Agder etterlyser opptrappingsplaner som innebærer at lærlinginntaket  i kommunene i Vest-Agder økes fra 130 til 270, og i Aust-Agder fra 90 til 170 nye lærlinger/lærekandidater hvert år.

Kontakt oss

Fred Skagestad

Utdanningsrådgiver

NHO Agder

Fred.Skagestad@nho.no
Mobil
90078066