MÅNEDENS BEDRIFT

Vekstkraft i trelast

Det gror godt også i Indre Agder. I skyggen av oljeboomen langs kysten har trelastprodusenten Bergene Holm AS i Åmli vokst til å bli en moderne, effektiv og fremtidsrettet bedrift med utgangspunkt i de rike naturressursene som finnes i regionen.

#205

NHO Agders Fred Skagestad med Johan Mørland på Bergene Holm i Åmli.

Publisert 30.06.16

Agder

Bedriften ble etablert som Nidarå Trelast på begynnelsen av 1970-tallet, men måtte gjennom flere år med svak lønnsomhet og ulike eierkonstellasjoner før Bergene Holm-selskapet konsernet overtok virksomheten for rundt 30 år siden. Sakte, men sikkert har virksomheten vokst og i dag fremstår det svært moderne bruket godt rustet for å møte fremtiden.

LØNNSOM VEKST

Mens tradisjonsrike virksomheter som Union, Hunsfos, Follum, Pettersson og Sødra Cell Tofte har opplevd svært krevende tider i møte med en stadig tøffere markedssituasjon, så har altså Bergene Holm AS klart å skape lønnsomhet med utgangspunkt i norsk skogbruk.

Konsernet har i dag rundt 400 ansatte, og 80-85 av dem er altså tilknyttet anlegget på Simonstad rett sør for Åmli sentrum.- Vi er en avdeling i selskapet så vi har ikke offisielle regnskaper for driften her, men vi har jo interne tall som viser at virksomheten er lønnsom og en viktig verdiskaper i regionen, sier daglig leder Johan Mørland som selv har jobbet ved bruket i 44 år. Bare de siste årene er det investert for flere hundre millioner kroner i ny saglinje og automatisering av produksjonen. Bedriften tar nå unna rundt 250.000 kubikkmeter med tømmer hvert år, men ambisjonen er å vokse ytterligere og passere 350.000 kubikkmeter.

- Utfordringen er å bli bedre til å utnytte all biomasse og få en forsvarlig pris også på biproduktene. I dag er det slik at skurtømmer i praksis subsidierer prisene på andre produkter, sier Johan Mørland.

GRØNT OG KLIMAVENNLIG

Norsk skogbruk har betydelig verdiskapningspotensial. Skogsdrift er grønn og klimavennlig næringsvirksomhet, og selv om deler av næringen har vært hardt rammet av den internasjonale nedgangen i etterspørselen etter avispapir, så ser mange i bransjen betydelige muligheter for vekst innenfor nye markeder de kommende årene. En av de mest ambisiøse satsingene er selskapet Biozin AS, tidligere SynSel Scandinavia AS, der Bergene Holm AS er hovedaksjonær. De arbeider nå med å se på mulighetene for å produsere biodrivstoff basert på skogsråstoff. Sagbruket i Åmli er i så fall en meget aktuell kandidat for å bli en sentral del av denne satsingen.

Regjeringen har forsterket kravet til innblanding av biodrivstoff og det er ikke utenkelig at det vil komme ytterligere krav til bruk av fornybart drivstoff som skal forsyne veitrafikken i Norge. Det vil åpne et helt nytt marked for norsk skogbruksnæring. For sagbrukene kan dette bety økt verdi av biprodukter som flis, spon og bark. For å få lønnsomhet i et anlegg som skal produsere dette biodrivstoffet, så kreves det tilgang på råstoff i umiddelbar nærhet. Det er her Åmli-anlegget peker seg ut.

– I Åmli er vi sikret råstoff, fastslår daglig leder i Biozin AS, Lars F. Askheim overfor fagbladet Norsk Skogbruk.- Det er selvfølgelig interessant for oss, men avgjørelsene om det blir noe av en slik satsing og om den eventuelt kommer til Åmli, blir tatt av ledelsen. Forutsetningen vil jo være at rammebetingelsene er til stede fra myndighetenes side, sier Johan Mørland.

TOMTA LIGGER KLAR

I Åmli ligger imidlertid tomteområdet allerede klart og regionen har også god tilgang på ingeniørkompetanse akkurat nå. Etableringen av et produksjonsselskap kan ifølge Norsk Skogbruk kreve investeringer på inntil tre milliarder kroner, så det er også avgjørende at det finnes tilgang på risikokapital for å få realisert et slikt prosjekt.I tillegg til Åmli skal også Hof/Larvik, Ringerike, Ringsaker, Eidskog og Levanger være aktuelle lokaliseringssteder for nye biodrivstoffabrikker i Norge.