NHO Buskeruds årskonferanse

Vi har gleden av å invitere deg til NHO Buskeruds årskonferanse 4. mars på Sundvolden Hotell. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan Norges befolkning nærme seg 7 millioner mennesker. Befolkningskonsentrasjon skjer i byer og bynære områder. Dette gir oss unike muligheter, men krever også omstilling. Hvordan vi håndterer dette vil være avgjørende for Norge og Buskerud, og norsk næringslivs konkurransekraft fremover. Men vi må handle NÅ…

Publisert 15.01.15

Årskonferanse

Hvordan gjøre økt befolkning til en styrke for Buskerud?
Norge vokser og må bygges om til 2040. Når dagens 15-åringer er 40 er Norges befolkning rundt 7 millioner. Med de
rette grepene i dag vil befolkningsveksten kunne sikre landet vårt økt kompetanse og tilgang på arbeidskraft. Dette vil styrke Norge og norsk konkurranseevne fremover. For å lykkes må mye endres. Veier og kollektivtransport må forbedres og forvaltningsstruktur forenkles. Vi må skape velfungerende, miljøvennlige byer og attraktive næringsregioner. Det
krever mer langsiktige planer og økt tempo i gjennomføringen. Slik kan vi møte både pressutfordringene i byer og sentrale regioner og samtidig øke attraktiviteten for regioner som sliter med stagnasjon.

Et gyllent Kinderegg
I byregionen Hønefoss kan folketallet doble seg fra 35 til 70 000 de neste 25 årene. Med Ringeriksbanen i tunnel under Krokskogen og bygging av firefelts motorvei fra Sandvika til Hønefoss, og med Ringerike, Hole og Jevnaker som én
forvaltningsenhet som har åpnet store arealer for boligbygging og næringsutvikling – vil det øke verdiskapingen og konkurranseevnen – ikke bare i Ringeriksregionen – men også for reiselivet i Hallingdal og lette på pressutfordringene for storbyregionen Oslo.


Drammen – hva nå?
Og hva med Drammen i 2050? Er det nå høyhusene skal komme?
Hvilke grep må Drammensregionen foreta seg videre for å være en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion i 2050?

Dette er fremtiden vår og angår oss alle. Men vi må handle NÅ…