Digitale løsninger for oppvekstsektoren

Mange kommuner er i prosess med å anskaffe nye digitale løsninger for skoler og barnehager og flere gjennomfører nå innovative anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling, Kongsbergregionen, Drammen kommune og Trondheim kommune inviterer derfor til et erfaringsutvekslingsmøte med andre kommuner som vurderer å anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren. Målet er å diskutere forslag til felles grunnlag(referansearkitektur) for anskaffelser, gi innblikk i brukerreisen, og ha en god diskusjon og erfaringsutveksling rundt felles digitale løsninger innen oppvekstsektoren.

Foto: Ingun A. Mæhlum / Senter for IKT i utdanningen.

Gjennom dialog med markedet (i dialogkonferanser eller en til en møter), har det kommet frem behov for en felles kommunal referansearkitektur som kommuner i Norge kan bruke for nye anskaffelser/digitalisering av sektoren. Referansearkitekturen er en konseptuell arkitektur som beskriver hva slags komponenter, tjenester og sammenhenger som trengs for å tilrettelegge. Vi har engasjert Bouvet til å utarbeide en helhetlig "nasjonal" digital brukerreise av oppvekstsektoren fra A-Å, samt at vi i felleskap har utarbeidet et forslag til referansearkitektur – basert på erfaringer gjennom behovskartlegging, og dialog/utviklingsprosjekter i samarbeid med leverandører. Referansearkitekturen har vært drøftet med premissgivere innen feltet.Dette ønsker vi nå å presentere og drøfte med andre kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren. Målet er å "lande" på en felles referansearkitektur for kommuner som skal anskaffe digitale løsninger for oppvekstsektoren.

PROGRAM

 

.