Næringslivet i Buskerud

Buskerud adskiller seg i forhold til landsgjennomsnittet med en sterk industriell klynge.Regnet etter verdiskaping inneholder det industrielle begrepet her fastlandsnæringene primærnæringer, bergverk, industri, kraftforsyning og oljeservice. Regnet etter sysselsetting inkluderes også ansatte i oljeselskapene. Sammen med de øvrige NHO-næringene -byggevirksomhet, reiseliv og IKT - teller disse 53 prosent av samlet verdiskapingen i Buskerud mot 46 prosent på landsbasis Også varehandelen har vesentlig større betydning i Buskerud enn landet for øvrig.

Tronrud Engineering på Eggemoen

Publisert 04.11.13

Buskerud

26% av verdiskapingen i Buskerud kommer fra de industrielle næringer mot 18 prosent i landet for øvrig. I Buskerud er det to sterke industrielle klustre i Buskerud:  Et omfattende industrielt teknologisk miljø i Kongsbersregionen som strekker seg ned mot Drammen, innenfor maskiner, metallvarer, data, teknologi og elektronikk. Disse representerer over 50 prosent av den industrielle verdiskaping. Buskerud har i tillegg hatt et solid skogs- og trebasert næringsliv. Andelen av verdiskapingen har vært sterkt synkende for denne sektoren i flere år. Trenden synes nå å ha snudd ettersom flere næringsgrupper innen trebasert næringsliv er i vekst. Buskerud er også det fylket med størst andel sysselsatte innen reiseliv.

71 prosent av de sysselsatte er i privat sektor. Denne er en svært høy andel og Buskurud blir bare slått av Oslo-Akershus og Rogaland, som har høyere andel.

Målt som andel av verdiskapingen har Buskerud en relativ liten eksport. Gjennom 2015 har eksportutviklingen vært sterkt positiv etter en lengre periode med fallende eksport. Det er treforedlingsproduktene som har bidratt til den svake eksportutviklingen i fylket etter 2010. Også denne næringen er nå i klar fremgang.

Over 50 prosent av eksporten kommer fra varegruppene innen maskiner, metallvarer, data, elektronikk. Det har væt en stabil utvikling for disse eksportproduktene de siste årene. Den svake kronen har gitt disse eksportbedriften et betydelig konkurransefortrinn. Det er ventet at eksportfremgangen fortsetter i 2016. 

Buskerud har negativ utvikling når det gjelder i igangsatte yrkesbygg. Igangsettingstallene for boliger har vært mer positiv det siste året.  Utviklingen er mest positiv for anleggsbedriftene.  Totalt sett vil byggevirksomheten bidra positivt til utvikling gjennom 2016.

Arbeidsmarkedet i Buskerud har utviklet seg noe bedre enn landet for øvrig det siste året. I 2015 har vi beregnet sysselsettingsvekst på 0,9 prosent (0,7 prosent for landet forøvrig). Det er svarene fra NHOs Økonomibarometer og SSBs AKU statistikk 3 kvartal for fylkes- og bransjetall som ligger til grunn for vekstanslaget 2015. Tall for skatteinngangen i siste periode av 2015 indikerer også en mer positiv utvikling enn landsgjennomsnittet hittil i år.

I den industrielle del av sysselsettingen har utviklingen vært positiv i både for næringsmiddelindustrien og skogs- og trebasert næringsliv siste år. På landsbasis er det sterk nedgang i varegruppen maskin, metallvarer og elektronisk industri. Det skyldes det stor innslag av oljeleverandører innen denne industrigruppen. Det er ikke ventet samme utvikling for industrien i Buskerud. Eksportutviklingen i 2015 kan tyde på at flere industribedrifter kan få sysselsettingsvekst også i 2016.

I det øvrige næringslivet har det vært sysselsettingsvekst både reiseliv og IKT sektoren, mens i finans og forretningsmessige tjenesteyting har hatt en klar negativ utvikling. Den positive trenden for reiselivkommunen i Buskerud vil ventelig bidra til vekst i sysselsettingen også til neste år.

Med en fortsatt befolkningsvekst i arbeidsdyktig alder har yrkesfrekvensen falt sterkt siste år. Sysselsettingsveksten i år og til neste åre er ikke sterk nok til å hindre ytterligere nedgang i yrkesraten

På landsbasis vil offshore relaterte bedrifter fortsette reduksjonen i sysselsettingen. Det industrielle miljøet i Buskerud kan dra nytte av ledige kompetanse fra Vestlandsfylkene. Det industrielle klustre  i Buskerud  står godt rustet til bidra  til industriens omstillingsbehov de kommende årene.

Kontakt oss