Buskerud investerer i veier

Buskerud har i de første årene etter forvaltningsreformen brukt betydelig mer på fylkesveiformål enn det fylket tidligere brukte på det gamle fylkesveinettet pluss det som er overført av statlige midler gjennom forvaltningsreformen. Samlet er det et merforbruk på 16 prosent, mens gjennomsnittet for landet som helhet er 10 prosent.

Publisert 01.04.14

Buskerud

NHO har gjennom Vista Analyse kartlagt hvordan fylkene prioriterer veiformål etter fylkesveireformen i 2010 der 17 200 kilometer vei ble omklassifisert til fylkesvei.  I Buskerud utgjør fylkesveiene i dag 1800 kilometer etter økningen på 610 kilometer i 2009. Rapporten viser både hva fylkene har gjort generert og hva som har skjedd i det enkelte fylke.

Sammenlignet med tilførte midler er det i Buskerud særlig satset på innvesteringer i veinett. Fylket har også et høyt forbruk innen drift og vedlikehold av veinettet. – Dette er bra sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud. - God infrastruktur betyr svært mye for konkurransekraften i næringslivet.

Fra 2014 er det statlige bidraget til investeringer i fylkesveinettet i Buskerud redusert, men fylket har valgt p å opprettholde et høyt investeringsnivå. – Det er svært positivt at det i økonomiplanen som Buskerud fylkeskommune har satt opp for 2014 – 2017, legges det opp til å videreføre et høyt investeringsnivå, sier regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud.