NHOs økonomibarometer

Eksporten fra Buskerudbedrifter øker med mer enn 14%

NHOs Økonomibarometer for 3. kvartal ble framlagt i går og viser vekst for fastlandseksporten. – Eksportnæringene i Buskerud har kunnet øke sin vekst med 14,7 % i forhold til fjor-året, konstaterer regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud.

Publisert 23.09.15

Buskerud

Dette er bedre enn landsgjennomsnittet, som viser en vekstrate på 5,7%.

-  Buskeruds eksportbedrifter har vært dyktige til å omstille seg. Nå viser denne innsatsen positive resultater. Det er likevel ingen grunn til å ta noen hvileskjær, understreker Jensen, for næringslivet i sin helhet ser ikke like positivt på framtiden.

NHOs kvartalsundersøkelse viser at bedriftene i Buskerud beskriver en moderat optimisme i sin vurdering av markedssituasjonen fra 2 til 3 kvartal i år. Mens de derimot er mer pessimistiske i forhold til markedutsiktene for 2016, sier Jensen.

-Vi tror at bedriftenes pessimisme er et resultat av de mange usikkerhetsfaktorer som nå preger markedet. En lav oljepris er hardt for norsk økonomi, men gir positive utslag i landene som må kjøpe olje. Disse landene får større kjøpekraft. Det igjen øker etterspørselen etter produkter fra Buskerud og resten av fastlands-Norge. En lav kronekurs har også forbedret konkurranseevnen til Buskeruds eksportbedrifter. –Både kronekurs og oljepris er usikker framover og vil kunne påvirke Buskeruds viktigste næringer betydelig, sier regiondirektør Jensen. Det er mye som tyder på at bunnen på konjunkturkurven ikke er nådd og at etterspørselen fra oljesektoren vil fortsatt gå ned.   –Dette vil påvirke hele leverandørmarkedet, også her i Buskerud.

NHO mener at regjeringen nå må ta politisk grep om situasjonen både i budsjettet for neste år og gjennom endringer i skatter og avgifter.

2016-budsjettet bør ikke fravike fra banen som nå ligger inne. Det er særlig to grunner til dette:

1) Omstillingene trenger tid for å virke i økonomien og ressursene i form av arbeidskraft og kapital må få tid til å flytte på seg, og 2) for sterk utgiftsvekst kan føre til forventinger om snarlig renteøkning og dermed sterke valutakurs igjen.

Det er en svak investeringsutvikling i fastlandsnæringene.  - Når det ikke investeres i bedriftene blir maskinene foreldet og mindre konkurransedyktig mot utlandet, påpeker Jensen.  Vi må motvirke gjennom god økonomisk politikk og en skattereform som peker i riktig retning for norsk næringsliv. Forutsigbarhet og ro rundt skattereformen vil være avgjørende for næringslivets tillit til den økonomisk poltikken og rammebetingelser generelt i Norge.

I tillegg til nasjonale grep er det viktig at offentlig sektor både i kommuner og fylket bygger opp om dette i denne kritiske perioden for norsk økonomi

-  Når oljeinntektene svikter er det viktigere enn noen gang at fastlands-Norge har gode vekstvilkår og robuste rammer.  Derfor er det viktig å ta de rette grepene også på kommunal og fylkesplan. Mer enn noen gang bør kommunestyrer vurdere hvorvidt det er langsiktig lønnsomt å kreve eiendomsskatt på produksjonsmidler, mener Jensen.
En god flyt i arbeidsmarkedet med effektive formidlingssystemer for alle typer arbeidskraft blir svært viktig i tiden framover. Offentlig sektor kan bidra med tilrettelegging for dette.  Det blir viktig å styrke fagopplæringen og vurdere regionale arbeidsmarkedstiltak, som intensivering av opprustningstiltak på fylkesvegnettet. Dette kan spille en avgjørende rolle, både ved å gi økt sysselsetting på kort sikt og ved å hjelpe varene raskere fram til kundene. – Dette er en helt vesentlig konkurransefaktor for våre bedrifter, sier Jensen.         -  Sist men ikke minst kan offentlig sektor i Buskerud hjelpe bedriftene ved å bli en mer krevende og framoverlent kunde. Offentlig sektor handler for 400 mrd. kroner i året. - Om noen av disse pengene går til framoverlente nyanskaffelser vil dette hjelpe til å øke innovasjons- og konkurransekraften til vårt næringsliv og gi offentlig sektor de beste produktene for sine innbyggere, avslutter Jensen.