Forvaltningsgrenser må endres

Nye bo- og arbeidsregioner vokser frem og krever betydelige endringer av kommunegrensene. Utfordringene er største i de mest sentrale områdene av landet hvor kommunegrenser går midt gjennom naturlige bo- og arbeidsområder. Det betyr at i et byområde som Drammen er tre kommuner reguleringsmyndighet; Nedre Eiker, Drammen og Lier.

Publisert 06.07.14

Buskerud

- Slik kan det ikke fortsette, sa regiondirektør Per Steinar Jensen i NHO Buskerud på et seminar for fylkes- og kommunepolitikere.

Jeg mener lokalpolitikerne nå må vende seg mer utover og diskutere de egentlige utfordringene forvaltningen står over for og ikke bare tenke på det indre liv i den enkelte kommune. Forvaltningen skal løse oppgaver for brukerne, og det er dette fokus som nå må tre tydelig frem.

Styrking av samspill og koordinering mellom kommune, fylke og stat er helt nødvendig og gjennomføringskraften i offentlig sektor må styrkes. Unødige tids- og kostnadsbyrder for næringslivet i form av langdryge prosesser må reduseres. Det samme kan sies om uklare ansvarsforhold og mange kontaktpunkter