Kvartalsrapport

Gryende optimisme i Buskerud

NHO-bedriftene i Buskerud opplever markedssituasjonen betydelig bedre enn landsgjennomsnittet. Bedriftenes framtidsutsikter for 2016 derimot er fortsatt negativ, men vi aner en gryende optimisme, sier fungerende regiondirektør i NHO Buskerud Cecilie Møller Endresen. Så vel industri, som reiseliv og byggenæringen bidrar til optimismen.

Publisert 18.12.15

Buskerud

NHO tror på ny oppgang neste år, men det vil være betinget av at politikken bygger opp om omstillinger og vekst.

Nesten 2600 av NHOs medlemsbedrifter har svart på Næringslivets økonomibarometer denne gangen. Tallene fra siste medlemsundersøkelse fra NHO tyder på at vi nærmer oss bunnen og at det kan snu mot slutten av 2016, men det er svært mange usikkerhetsfaktorer. Usikkerhet som ikke blir mindre med den ekstraordinære asyltilstrømmingen.

Undersøkelsen blant NHOs medlemsbedrifter viser at det har vært sysselsettingsvekst både i reiseliv og IKT sektoren, mens finans og forretningsmessige tjenesteyting har hatt en klar negativ utvikling. Den positive trenden for reiselivkommunene i Buskerud vil ventelig bidra til vekst i sysselsettingen også til neste år.

Buskerud har negativ utvikling når det gjelder i igangsatte yrkesbygg. Igangsettingstallene for boliger har vært mer positiv det siste året.  Utviklingen er mest positiv for anleggsbedriftene.  Totalt sett vil byggevirksomheten bidra positivt til utvikling gjennom 2016.

Daglig leder Arne Riise i Strøm Gundersen merker godt at markedet for ny næringseiendom har blitt mye mindre det siste året.

- Boligmarkedet er fortsatt godt, det pågår mange prosjekter og det er bra med planer for nye boliger og således mye å regne på, sier Riise. - Anleggsmarkedet har det siste året blitt klart bedre og det virker som hele anleggsbransjen har gode ordrereserver.

Risikabel bankpolitikk

Stadig flere virksomheter bekrefter nå at de får mindre tilgang på kreditt, på grunn av innstramming i bankenes utlånspraksis. Det gjør også at de revurderer eller utsetter investeringsprosjekter i økende grad. Det er særlig SMB som rammes av dette.

En innstramming av bankenes utlånspraksis vil ramme byggebransjen hardt, understreker Riise.

- Særlig boligbyggingen er avhengig av bankene. Kombinasjonen at bankene krever høyere andel  forhåndssalg samtidig med at de gjør det vanskeligere å få boliglån, er en kombinasjon som vil komme til å kunne utsette mange planlagte prosjekter, avslutter han.

- Det skal lite til å svekke den økonomiske situasjonen ytterligere nå. Det lille vi har av vekst i økonomien kan fort bli til en nedgang. Og når oppgangen i investeringer forhåpentlig kommer i løpet av neste år, må bankene ha kapasitet og vilje til å være med på finansiering av nye investeringer i næringslivet, sier fungerende regiondirektør Cecilie Møller Endresen.

 

Skattereform viktig

Behovet for å få vedtatt en skattereform som kan bidra til investeringer, vekst og omstilling, blir bare viktigere. Stortinget har begynt behandlingen av skattereformen med høringer i Finanskomiteen, der NHO selvfølgelig stiller.

- Å få en reform der selskapsskatten settes ned til 20 prosent og den samlede beskatningen vris til mindre skadelige skatter, er helt avgjørende for å få til nødvendige investeringer og ny verdiskaping, sier Endresen.

- Det er også veldig viktig i den situasjonen bedriftene nå står oppe i, at myndighetene fører en politikk som ikke fører til styrket kronekurs.

Nedgangen i oljeinvesteringer gir kraftige virkninger. Blant petroleumsbedriftene i NHO er det nå 50 prosent som oppfatter markedssituasjonen som negativ.

Samtidig går det bra i enkelte bransjer. Fiske- og havbrukssektoren, reiseliv og bygge- og anleggsvirksomhet er ganske positive i sine tilbakemeldinger. De sistnevnte får ikke minst drahjelp av ekspansive offentlige satsinger.

Lavt investeringsnivå

Mens offentlige investeringer øker, ligger fremdeles investeringene i norsk næringsliv utenom oljesektoren på et lavt nivå:

- Det er et for lavt nivå til å underbygge omstilling og ny vekst. Får vi ikke ny vekst i økonomien, vil vi slite med meget svake arbeidsmarkeder og høy arbeidsledighet i mange år framover, sier Endresen.

- Det kan se ut til at markedsutsiktene og investeringer ett år frem i tid tar seg litt opp, men fra veldig lave tall.

 

Forventning om fortsatt eksportfremgang og sysselsettingsvekst i Buskerud i 2016

Målt som andel av verdiskapingen har Buskerud en relativ liten eksport. Hittil i år har eksportutviklingen vært sterkt positiv etter en lengre periode med fallende eksport. Det er treforedlingsproduktene som har bidratt til den svake eksportutviklingen i fylket etter 2010. Også denne næringen er nå i klar fremgang.

 Over 50 prosent av eksporten kommer fra varegruppene innen maskiner, metallvarer, data, elektronikk. Det har væt en stabil utvikling for disse eksportproduktene de siste årene. Den svake kronen har gitt disse eksportbedriften et betydelig konkurransefortrinn. Det er ventet at effekten av konkurranseevneforbedringen ikke er uttømt enda og at eksportfremgangen fortsetter i 2016. 

I den industrielle del av sysselsettingen har utviklingen vært positiv både for næringsmiddelindustrien og skogs- og trebasert næringsliv siste år. På landsbasis er det sterk nedgang i varegruppen maskin, metallvarer og elektronisk industri. Det skyldes det store innslaget av oljeleverandører innen denne industrigruppen. Det er ikke ventet samme utvikling for industrien i Buskerud. Eksportutviklingen i 2015 kan tyde på at flere industribedrifter kan få sysselsettingsvekst også i 2016.