STATSBUDSJETTET 2015

Tommel opp for satsing på samferdsel. Tommel ned for manglende tilskudd til lærlingeordningen.

Publisert 08.10.14

Buskerud

Kunnskap

Alle framskrivinger av arbeidsmarkedets behov peker i samme retning – Norge trenger tusenvis av nye fagarbeidere og håndverkere i årene som kommer. Det er derfor skuffende at ikke regjeringen øker lærlingtilskuddet for å styrke fagopplæringen og dermed arbeids- og næringsliv.

Samferdsel

NHO er fornøyd med at regjeringen øker tempoet for å følge opp målene i Nasjonal transportplan. Det gir mulighet for å realisere viktige vei- og jernbaneprosjekter for næringslivet.

For Buskerud sin det gledelig at regjeringen vil prioritere å bygge ny E134 fra Damåsen til Saggrenda, og foreslår at det skal brukes 500 millioner i 2015.

For ringeriksregionen win del er at det er satt av midler  til planlegging av ny E16 mellom Skaret og Hønefoss, i tillegg til at 25 millioner kroner er satt av til planlegging av Ringeriksbanen, samtidig som  regjeringen slår fast at den skal være en del av InterCity-satsingen.

Vi er også fornøyd med at det er satt av penger til videre planlegging av ny riksvei 23.

Tommel opp for ordningen med rentekompensasjon for utbedring av fylkesveier - som for Buskerud sin del utvides med 50  millioner kroner, fra 90,5 til 140,5 millioner kroner.

Formuesskatt

Det er positivt at reduksjonen først og fremst kommer i skattesatsen som vil ha størst betydning for bedriftene. Men reduksjonen er mindre enn forventet. Vi forventer en klar forpliktelse til ytterligere nedtrapping av formueskatten i 2016 og 2017.