Skatter og avgifter Statsbudsjettet

Mot en konkurransedyktig selskapsskatt

Det er positivt at regjeringen signaliserer en klar reduksjon i selskapsskatten, sier adm.direktør i NHO Kristin Skogen Lund. Nå er det avgjørende at Stortinget samler seg om en helhetlig skattereform og en forpliktende plan for gjennomføring slik at skattesystemet blir forutsigbart for bedriftene.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/ Grafikk: NHO

Publisert 07.10.15

Buskerud

Det er viktig for å øke investeringene i Norge og for å skape og sikre arbeidsplasser

Selskapsskatten er den skatten som er mest veksthemmende. Kombinasjonen av høye arbeidskraftkostnader og høy selskapsskatt gjør Norge mindre attraktivt for investeringer og svekker omstillingsevnen i norsk økonomi. Når investeringene i næringsvirksomhet reduseres, svekkes produktiviteten av arbeidskraften. Da mister vi arbeidsplasser. En reduksjon i selskapsskatten er derfor viktig for arbeidstakerne og sysselsettingen i Norge.

NHO mener selskapsskatten bør reduseres ned til 20 prosent, på nivå med våre nordiske naboland. Skattebyrden i Norge bør flyttes fra selskapsoverskudd til andre skatter som er mindre skadelig for arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Det er uheldig at den samlede skatten på norsk eierskap fortsatt er for høy. Vi hadde blant annet forventet en større reduksjon i formuesskatten. En videre nedtrapping er viktig for å styrke privat, norsk eierskap og bør fortsette kommende år. NHO er positive til utredningen av hvordan skatt på arbeidende kapital kan fjernes. Det er bred enighet om at formuesskatten har skadelige sider, og vi bør derfor se på ulike løsninger for å redusere skadevirkningene for norske bedrifter.

NHO er derimot kritiske til innstrammingen i rentebegrensningsreglen. Regelen rammer en lang rekke tilfeller hvor det åpenbart ikke er snakk om skattetilpasning.