Startskuddet gått for leverandørdialogen om Nytt sykehus i Drammen

160 deltagere fant veien til Leverandørkonferansen om Nytt sykehus i Drammen, som Helse Sør-Øst arrangerte i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, onsdag 11.april.Leverandørkonferansen hadde til hensikt å informere leverandører om status på prosjektet og skissere videre prosjektprosess fremover, slik at leverandørene skulle være best mulig forberedt på å kunne levere gode løsninger på det behovet som Helse Sør-Øst har i forbindelse med bygging av det nye sykehuset.......og informasjon fikk de!

#205

FV. Cecilie M. Endresen, Leverandørutviklingsprogrammet, Prosjektsjef Erik Nordli, Prosjektsjef samhandling Nina Kristiansen, Prosjektdirektør Dag Bøhler.

Publisert 14.04.18

Buskerud, Telemark, Vestfold og Telemark

 

160 deltagere fra ulike bransjer deltok

 

#205

 I første del av dagen fikk leverandørene en gjennomgang av prosjektet i sin helhet fra prosjektdirektør Dag Bøhler. Han ga en kort historikk, presenterte prosjektforløpet for utvikling av det nye sykehuset og beskrev organiseringen og størrelsesorden på prosjektet - både i areal og kapasitet. Han understreket kompleksiteten i et sykehusprosjekt hvor forvaltning av store verdier krever ”stålkontroll”. Han beskrev kompleksiteten med blant annet stikkord som; lang varighet og absolutte tidsfrister, mange avhengigheter både i løsninger og produksjon, krevendelogistikk, høy grad av kompleksitet og tverrfaglighet og mange aktører. 

Prosjektdirektør Dag Bøhler

  #205

Prosjektsjef Erik Nordli presenterte deretter status på forprosjektet med tidsplaner, organisering og så langt de var kommet i forhold til bearbeiding av optimalisert skisseprosjekt. Han synliggjorde funksjonsområder innplassert i ny modell og hvordan bygget er tenkt plassert på tomten, inklusive stråleterapibygg og anviste også mulig plassering av Helsehus. Videre fremdrift ble skissert og også arbeidet med valg av entreprisestrategi. Prosjektsjefen oppfordret leverandørene til å vurdere samarbeid mellom flere mindre firmaer, ha tilstrekkelig kapasitet til rett tidspunkt, kompetanse og evne til å styre «store» komplekse kontrakter og vurdere hva som kan prefabrikkeres og produseres lokalt.

Prosjektsjef Erik Nordli

#205

Etter disse 2 presentasjonene dykket vi ned i arbeidet med to av de konkrete anskaffelsesområdene; IKT og Utstyr.

Prosjektsjef for Utstyrsanskaffelsene, Elisabeth Gudmundsen, definerte utstyrsområdet og synliggjorde omfanget av utstyrsanskaffelsene. Et anslag på 50 anskaffelsespakker ble nevnt; for å gi en forståelse av omfanget. Ansvar for å oppfylle utstyrsprogrammet fordeles mellom Vestre Viken HF og Helse Sør-Øst med en fordeling på henholdsvis 29% og 71%. Hun informerte om at i løpet av forprosjektet skal det bli utarbeidet en modell for anskaffelse av utstyr; en felles anskaffelsesplan.

 

Prosjektsjef Utstyr Elisabeth Gudmundsen

#205

Prosjektsjef IKT, Endre Engvik, synliggjorde hvordan formell styring av IKT i byggeprosjekter foregår. Deretter presenterte han omfanget og tidsplanene for IKT-leveransene til det nye sykehuset, samt målsettingene for forprosjektet i 2018.

Prosjektsjef IKT Endre Engvik

#205

Helse Sør-Øst, har som partner i Leverandørutviklingsprogrammet, besluttet å gjennomføre utvalgte anskaffelser som innovative anskaffelser. Regional pådriver i Sør-Øst Norge, Cecilie Møller Endresen, ga derfor en presentasjon av hva en innovativ anskaffelsesprosess innebærer og hvordan leverandørene best kan forholde seg i en innovativ anskaffelsesprosess; med fokus på dialog.  Endresen roste Helse Sør-Øst som ønsker å benytte innovative anskaffelser som metode, og benytte investeringen i det nye sykehuset som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder.

 Cecilie Møller Endresen, Leverandøutviklingsprogrammet

#205

På siste del av dagen – etter lunsj - var det gruppevis, interesserettet dialog – hvor leverandørene fikk mulighet til å stille spørsmål direkte til fagpersoner fra prosjektet i tilknytning til det anskaffelsesområdet som var aktuelt dem. Gruppene var delt inn etter områdene Bygg, IKT, Utstyr, VVS, elektro og generelle spørsmål.

IKT

#205

VVS

#205

Leverandørkonferansen var startskuddet for flere dialogaktiviteter som prosjektledelsen vil ha med leverandørene i forkant av de ulike anskaffelsesområdene. Nasjonalt program for leverandørutvikling roser Helse Sør-Øst som ønsker å benytte innovative anskaffelser som metode, og benytte investeringen i det nye sykehuset som en motor i utvikling av nye løsninger, produkter og tjenester på flere områder.

- På leverandørkonferansen fikk leverandørene god informasjon om prosjektet, fikk avklart forventninger til videre prosess, og ikke minst en forståelse av kompleksiteten i prosjektet. Nå har Helse Sør-Øst lagt til rette for en god dialog med markedet, og det blir spennende å se hvilke spesielle behovsområder Helse Sør-Øst nå ønsker å utfordre og gå i dialog med markedet på; for å få innspill på hvordan de kan etterspørre de innovative løsningene i et konkurransegrunnlag, sier regional pådriver i Leverandørutviklingsprogrammet, Cecilie Møller Endresen.