Samferdsel

Næringslivet i Buskerud er opptatt av et velfungerende og godt utbygget transport- og logistikksystem. Dette er blant de viktigste forutsetningene for vekstkraftige bedrifter i konkurranse på de globale arenaene. Reiselivet i Buskerud vil tilrekke seg turister fra hele verden og industrien vil lever varene sine effektivt der kundene er. Derfor er samferdsel er viktg arbeidsoppgave for NHO Buskerud.

Publisert 04.11.13

Buskerud

Effektiv og god infrastruktur er en svært nødvendig rammebetingelse for bedriftenes konkurransekraft. Det gjelder så vel for reiselivsnæringen som for industrien. I 2013 har vi hatt  fokus på Nasjonal Transportplan 2014 – 2023 frem mot godkjenning i Stortinget i juni. NHO Buskerud arbeider med store samferdselsprosjekter som Buskerudbyen, hvor målet er å utvikle en effektiv transportløsning for kommune fra Lier til Kongsberg og gode løsninger for kollektivtrafikken.. Rv 7 er av stor betydning for reiselivsnæringene og forbindelsen øst – vest, og innkortingen av Rv 7  Sokna – Ørgenvika vil få stor betydning for næringslivet. En rekke viktige veiprosjekter venter på gjennomføring, som E 134, E 16 og Rv 23. Beslutningene er preget av lang planfase, uenighet om trasévalg og usikker finansiering. NHO Buskerud mener samferdsel må ha større fokus. Myndighetene må skape samferdselspolitiske rammebetingelser som bidrar til vekst og verdiskaping i næringslivet i vår region.

Etter regionreformen er fylkeskommunen den største veieieren i regionen. Dette byr på mange utfordringer. Standarden på fylkesveiene er svære forskjelling og det er et betydelig etterslep på vedlikehold. Fylkeskommunen planlegger å bruke 16 år for å ta igjen dette vedlikeholdsetterslepet. Dette mener NHO Buskerud er helt uakseptabelt og vi har sagt at så lenge kan vi ikke vente.

Kontakt oss

Per Steinar Jensen

Regiondirektør

NHO Buskerud

per.s.jensen@nho.no
Telefon
91339119