Derfor går vi for Næringslivet!

Buskerud trenger politikere som jobber for å styrke næringslivet og skape flere arbeidsplasser. Flere jobber sikrer velferden. Til det må vi ha politikk som stimulerer til nyskapning og fremmer gründervirksomhet.

#205

Grete Karin Berg regiondirektør i NHO Buskerud

Publisert 09.05.17

Buskerud

Stortingsvalget nærmer seg med stormskritt. Denne våren inviterer NHO Buskerud alle stortingskandidatene til å få møte bedrifter rundt i hele fylke. 

I Norge har vi en godt utbygget velferdsstat, et sikkerhetsnett for alle innbyggere, en forsikringsordning for deg og meg. Det er bedrifter og arbeidstagere som sammen gjennom skatten betaler «forsikringspremien». Flere jobber sikrer velferden. Til det må vi ha politikk som styrker næringslivet, stimulerer til nyskapning og fremmer gründervirksomhet. 

Arbeidslivets kompetansebehov må dekkes  

I NHOs kompetansebarometer for 2016 svarte halvparten av bedriftene at de hadde et udekket kompetansebehov. 40 prosent av bedriftene i Buskerud med udekket kompetansebehov melder at mangel på kompetanse gir alvorlige konsekvenser, som tap av markedsandeler og at utvidelse av virksomhet må utsettes eller skrinlegges. Særlig er det innenfor yrkesfaglig utdanning at behovet er størst. Det er nødvendig med tiltak som gjør at ungdom i større grad velger og gjennomfører utdanning arbeidslivet har behov for. 

God vei og bane er nødvendig for vekst

Forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) representerer et historisk kraftig løft for samferdsel, men samtidig er vi urolige over at viktige vei og jernbaneprosjekter i Buskerud ikke realiseres så raskt som tidligere løfter skulle tilsi. Buskerud Fylkeskommune lanserer stor politisk vilje til å forskottere midler til E16, slik at prosjektet kan startes opp sammen med Ringeriksbanen i første periode. Forutsetningen er at regjeringen starter bygging av Ringeriksbanen/E16 tidligere enn forutsatt i NTP og at staten bevilger tilstrekkelig med planleggingsmidler slik at planfremdriften opprettholdes. Det er viktig at intensjonene i Buskerudbypakke 2 blir gjennomført, og vi ber stortingskandidatene følge Buskerud Fylkeskommunes henstillinger om bl.a. å prioritere å få to togavganger i timen mellom Drammen og Hokksund i første periode i NTP og deretter til Kongsberg. Det må settes av tilstrekkelig med planmidler i de årlige budsjettene til disse prosjektene. Vi ber stortingskandidatene fra Buskerud om å bidra til at disse forutsetningene kan innfris. 

EU er Norges viktigste handelspartner

Næringslivet er helt avhengig av at EØS-avtalen står fast. I siste kvartalsundersøkelse fra NHO svarer 3 av 4 eksportbedrifter at EØS-avtalen er viktig for deres bedrift. 80 prosent av norsk eksport går til EU.  60 prosent av norsk import kommer fra Europa. Vi har høstet store gevinster av EØS-avtalen, med stor økning i verdiskaping, produktivitet, arbeidsplasser og inntekter. I Buskerud har vi mange eksportrettede bedrifter, som trenger en forutsigbar og langsiktig EØS-avtale. Vi ber våre stortingskandidater om å bidra til å sikre at EØS-avtalen opprettholdes.   

Et konkurransedyktig og forutsigbart skatteregime

Norge må ha et skatteregime som gjør det attraktivt å starte, eie og drive bedrift. I Norge bør vi virkelig heie på gründere som etablerer nye bedrifter og nye arbeidsplasser eller utvikler etablerte virksomheter. Den særnorske grunder og eierskatten (formuesskatten) gjør at norske eiere konkurrer på ulike vilkår med utenlandske. Kommunenes mulighet til å hente inn eiendomsskatt på verk og bruk rammer stadig flere i hele fylket. Vi ber stortingskandidatene bidra til at vi unngår denne typen skattlegging, som direkte hemmer og legger demper på utvikling av næringer og arbeidsplasser. 

Arbeidslivskriminalitet må bekjempes.

Kampen mot arbeidslivskriminalitet må fortsette og forsterkes. For at bedriftene skal kunne satse videre og skape nye arbeidsplasser må aktører som driver ulovlig fjernes. Det er umulig å være seriøs bedrift og konkurrere mot dem som ikke følger lover og regler. Et sterkt trepartssamarbeid er også nøkkelen til fremtidig velferd. 

 Vi kaller våre arrangementer "Gå for næringslivet". Det er å gå for arbeidsplasser, trygghet og fremtidens velferdssamfunn.