6 av 10 Buskerud bedrifter har udekket kompetansebehov

Kompetansebarometeret 2017 er klart. Barometeret viser det høyeste udekkede kompetansebehovet i Buskerud siden første publisering i 2014. Størst er behovet for fagarbeidere og fagskoleutdannede. Svarene viser også at digitalisering og automatisering gir større behov for å ha fullført en utdanning.

Publisert 28.08.17

Buskerud

Stort udekket kompetansebehov

Resultatene av Kompetansebarmeteret 2017 viser det største udekkede kompetansebehovet i Buskerud siden første gang det ble publisert i 2014. Hele 6 av 10 av NHOs bedrifter i Buskerud har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. På landsbasis svarer 4 av 10 av dem med et udekket kompetansebehov at de har tapt kunder eller markedsandeler. 

Se hele kompetansebarometeret 2017 

Det er en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter komptanse. Mangelen på relevant kompetanse rammer bedriftenens muligheter å vokse og utvikle seg. I underkant av 4 av 10 bedrifter oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten, mens 2 av 10 har redusert virksomheten. Det er alvolrlig.

Flere bedrifter melder om økt behov for kompetanse. Det kan ha sammenheng med at flere bransjer opplever vekst og lysere utsikter etter de første effektene av oljeprisfallet i 2014. Økningene i kompetansebehov ser ut til å følge konjunkturendringene. Dette samsvarer med optimismen Buskerud bedriftene ga uttrykk for i NHOs økonomibarometer publisert i juni 2017.  

Mest behov for yrkesfaglig kompetanse

6 av 10 bedrifter i Buskerud har behov for folk med yrkesfaglig videregående opplæring de neste fem årene. Dette er samme nivå som for 2016 i Buskerud.

#205

I Buskerud er det størst behov for innenfor bygg -og anlegg, deretter innenfor Teknikk og industriell produksjon og elektro.

#205

Stort behov for kompetanse innen ingeniør- og tekniske fag 

46 prosent av bedriftene i Buskerud oppgir i 2017 at de i stor eller noen grad vil ha behov for ansatte med utdanning innenfor ingeniør og tekniske fag. Ingeniørtypene som flest bedrifter har behov for er elektro, bygg og maskiningeniører.  

I lys av digitalisering og automatisering vil det være større behov for en å ha utdanning. 

2 av 3 av bedriftene i Buskerud har, eller planlegger, å digitalisere og/eller automatisere de neste fem årene: 1 av 3 bedrifter oppgav å ha implementert en form for digitalisering/automatisering. 25 % i Buskerud oppgav å ha planer om å gjennomføre en eller flere former for digitalisering eller automatisering av prosesser eller arbeidsoppgaver.   

Bedriftene har ulike årsaker og motivasjoner for å ville implementere digitalisering eller automatisering i sin bedrift. Den hyppigste årsaken flest oppgir, er at de ønsker å forbedre kvaliteten i varer og tjenester.

30% av Buskerud bedriftene sier de vil ha mindre behov for dem med fullført grunnskole, 27% har mindre behov for dem fullført studieforberedende. Henholdsvis 4 og 3% sier de vil får større behov.

#205

At majoriteten av bedriftene mener at digitalisering i liten grad endret behovet for kompetanse etter de ulike utdanningsnivåene, kan ha flere årsaker. Men, det kan være et uttrykk for at de ikke ser for seg at arbeidsplasser vil forsvinne, eller at nye arbeidsoppgaver vil oppstå når andre digitaliseres bort, og at behov for kompetanse på samme utdanningsnivåer uansett vil være til stede, ifølge NIFU. 

Framover blir det stadig viktigere å ha en utdanning, enten fagbrev, fagskole eller høyere utdanning. Det rapporteres særlig om et økende behov for personer med ingeniør og teknisk utdanning som følge av digitalisering og automatisering. 

Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse, og jobber som ikke krever utdanning blir færre. Kompetanse og utdanning vil være nøkkelen for å få jobb i fremtidens arbeidsliv.