Søke midler til skole-arbeidsliv samarbeid?

I 2018 har Buskerud fylkeskommune satt av 6 millioner som søkbare midler for skole/arbeidsliv samarbeid. Målet med ordningen er å bidra til å utdanne arbeidstakere som har en fremtidsrettet kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Søknadsfristen er 12 mars.

#205

Fotograf: Sammensatt fra iStock

Publisert 26.02.18

Buskerud

MÅLGRUPPER

Bedrifter, kommuner, opplæringskontor, fagskoler, karrieresenteret, Ung Invest AiB, Ungt Entreprenørskap, NAV og videregående skoler er eksempler på virksomheter som sammen kan søke støtte til prosjekter som faller innenfor rammen av disse retningslinjene. Buskerud fylkeskommune kan selv ta initiativ til gjennomføring av prosjekter som faller innenfor virkeområdet for ordningen.

Les mer om kriterier og hvordan du søker her

TILSKUDDETS STØRRELSE

Partene som søker må gå inn med egne midler slik at omsøkte beløp ikke overstiger 50% av kostnadsgrunnlaget. Søkes det for eksempel om 50.000,- så må egne midler utgjøre 50.000,- og den totale kostnadsrammen er da 100.000,- 
Fordelingen av kostnadene må komme klart frem i søknaden.

  • Samarbeid om praksisnære fremtidsrettete opplæringsarenaer (dette kan være; utstyr, maskiner, lokaler og kompetanseheving i en felles opplæringsarena)

  • Målrettede kompetanseutviklingstiltak (dette kan være; hospitering av faglærere, rådgivere, instruktører m.m. mellom skole og bedrift)

  • Rekrutteringsprosjekt for økt tilgang på kvalifisert arbeidskraft (dette kan være; etablering av læreplasser, praksisplasser, yrkesfaglig fordypningsplasser, hospiteringsordninger for elever m.m.).

     Prosjekter som understøtter følgende tiltak vil også bli vurdert:

  • Samarbeid om fremtidsrettede karriereveiledningstiltak (dette kan være; utprøving av yrkes- og studieveier gjennom praksisopphold på fagskoler/høyskoler/universitet, virksomheter og bedrifter tilknyttet ulike fag-/studie og yrkesområder, utprøving av metoder og etablering av system for karriereveiledning, entreprenørskap og innovasjon)

  • Samarbeid om undervisningsopplegg (dette kan være; yrkesfaglige, studieforberedende og studiespesialiserende programområder koplet mot aktuelle ledende bedrifter, virksomheter, frivillig sektor og rollemodeller)

  • Utvikling av gode metoder for gjennomføring av Yrkesfaglig fordypning(Dette kan være utprøving og etablering av metoder for yrkesfaglig fordypning)

    Ordningen omfatter ikke prosjekter som markedsføringstiltak, investeringer, ordinær drift og tiltak som eksisterer ved søkertidspunktet. Unntak er prosjekter som har fått tildelt midler tidligere og som har lengre varighet enn ett år.

Søknadene må sendes gjennom regionforvaltning.no

Søknadsfristen er 12 mars.