Statssekretær Anders B. Werp i Samferdselsdepartementet møtte styret i NHO Buskerud

NHO Buskerud er opptatt av fremdriften på Ringeriksbanen. Det var en interessant innledning da Werp gjennomgikk ulike samferdselsprosjekter i Buskerud de kommende årene, med særlig vekt på jernbanen og planene for videre InterCity (IC)-utbygging på Østlandet.

#205

Fotograf: NHO Buskerud

Publisert 03.04.18

Buskerud

Statssekretær Anders B. Werp (H), Samferdselsdepartementet møtte styret i NHO Buskerud på Kongsberg like før påske. Werp innledet med en interessant gjennomgang av ulike samferdselsprosjekter i Buskerud de kommende årene, med særlig vekt på jernbanen og planene for videre InterCity (IC)-utbygging på Østlandet. Dette er et hyperaktuelt tema nå i lys av Bane NORs innspill til jernbanesektorens Handlingsprogram 2018-2029. For å sikre effektiv prosjektgjennomføring, anbefaler Bane NOR at Ringeriksbanen får investeringsbeslutning i 2020 og idriftsettelse i 2028. Det har imidlertid vekket uro og bekymring at Bane Nor synliggjør et investeringsalternativ der oppstarten av Ringeriksbanen utsettes til 2023.

NHO Buskerud er bl.a. opptatt av fremdriften på Ringeriksbanen. Styret i NHO Buskerud benyttet anledningen til å gi statssekretær Anders B. Werp noen gode argumenter for å holde fast på byggestart senest i 2021. 

NHO Buskerud mener:

Det er tapte muligheter for Norge dersom Ringeriksbanen utsettes. Ringeriksbanen gir store muligheter, langt utover fagetatenes samfunnsøkonomiske beregninger, som vurderer trafikantenes nytte, overført biltrafikk, endringer i skadde og drepte og endringer i klimagasser. 

Optimisme og investeringsvilje

Ringeriksbanen gir en nødvendig opprustning av jernbane mellom Norges to største byer og er et viktig bidrag til fremtidens miljøvennlige transport. Prosjektet gjør at bedrifter rigger seg for vekst og utvikling av nye arbeidsplasser. Vedtak om bygging av Ringeriksbanen og ny E16 har skapt optimisme og investeringsvilje i næringslivet i Ringeriksregionen. Høgskolen i Sørøst-Norge la nylig frem et vekstbarometer, som pekte på denne optimismen. En forventningsundersøkelse høsten 2017 viste en større optimisme blant næringslivsledere i Ringeriksregionen enn hva deres kolleger ellers i Norge hadde for 2018. 

Innspillet fra Bane NOR om mulig utsettelse av oppstart til 2023 vil kunne svekke den positive «driven» som næringslivet i Ringeriksregionen nå har. En budsjettdiskusjon om Ringeriksbanen bør også vurdere «tapte muligheter» i form av at næringslivet setter på vent investeringer, og at landet vårt dermed går glipp av nye arbeidsplasser og økt verdiskaping. 

Effektiv planprosess

Alt ligger til rette for å gjennomføre prosjektet som planlagt, med bruk av statlig reguleringsplan, overholdelse av frister og kostnadsoverslag. Det er dessuten helt unikt at både vei og jernbane reguleres og bygges sammen, hvilket gir positive effektivitetsgevinster. En samlet utbygging gir positive synergieffekter og innsparing på minst en milliard. 

Prosjektet som gjennomføres som statlig plan med god fremdrift gir en unik mulighet for å videreføre kompetanse fra planfase til byggefase der fagpersoner og kompetanse vil bli i organisasjonen gjennom hele prosessen og slik sikre optimal ressursbruk. Reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgkastet – Hønefoss ble klar i februar i år. Det er viktig at planleggingen fortsetter i tråd med planen. Det er ikke gunstig at planlegging og forarbeider skal rigges ned og stoppe opp i om lag fire år, slik Bane NOR har skissert i et av alternativene i handlingsplan for jernbanen. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 har pt en stor organisasjon av fagfolk som jobber intensivt med planlegging. Vi mener det er et viktig argument at denne kompetansen videreføres til byggefase direkte. En utsatt oppstart (fra 2021 til for eksempel 2023/2024) vil gjøre at viktig kompetanse går tapt i prosjektorganisasjonen. 

Ringeriksbanen viktig for AS Norge

Målet for Ringeriksbanen er blant annet å utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte Ringerike med Hønefoss nærmere Oslo og avdempe presset i sentrale strøk. Ringeriksbanen er dermed et viktig prosjekt for den videre utvikling av Østlandsområdet, og den er selvsagt også viktig for videre vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Videre er Ringeriksbanen også er et attraktivt og miljømessig bidrag for å utvikle et bærekraftig reiseliv i Hallingdal, som er helt avhengig av å få reisende inn og ut gjennom et effektivt transportalternativ. Det at Ringeriksbanen bidrar til å redusere reisetiden mellom Oslo og Hønefoss og videre på Bergensbanen med om lag én time, tilsier at dette banen også blir et oppdatert, moderne og miljøvennlig reisealternativ mellom Østlandet og Vestlandet. Vi må med rette kunne si at Ringeriksbanen er viktig for AS Norge. 

Ringeriksbanen og ny E16 bygges i nye traseer

Hele strekningen er «ny» jernbane, som kan bygges uten at det forstyrrer eksisterende trafikk. Det vil være noe arbeid i forbindelse med tilkobling til eksisterende bane i Sandvika og Hønefoss, men hoveddelen av arbeidet vil kunne forgå uten at det påvirker eksisterende trafikk.