Tapte muligheter for Norge dersom Ringeriksbanen utsettes

Regjeringen bød i august 2015 opp til kakefest og lovet at Ringeriksbanen skulle stå klar i 2024. Innspillet fra Bane Nor om mulig utsettelse av oppstart til 2024 skaper usikkerhet. Det kan bety tapte muligheter for utvikling av arbeidsplasser både i Ringeriksregionene og i reiselivsregionen Hallingdal. Regjeringen og Stortinget må sørge for at det kommer tilstrekkelig bevilgninger slik at det blir senest oppstart 2021.

#205

Grete Karin Berg, Regiondirektør NHO Buskerud

Publisert 22.02.18

Buskerud

Ringeriksbanen gir store muligheter, langt utover fagetatenes samfunnsøkonomiske beregninger, som vurderer trafikantenes nytte, overført biltrafikk, endringer i skadde og drepte og endringer i klimagasser.

Ringeriksbanen gir en nødvendig opprustning av jernbane mellom Norges to største byer og er et viktig bidrag til fremtidens miljøvennlige transport. Prosjektet gjør at bedrifter rigger seg for vekst og utvikling av nye arbeidsplasser, som er jobb nummer en for landet vårt i årene som kommer. Det er svært gledelig at nettopp dette har skjedd i Ringeriksregionen etter at Regjeringen i august 2015 bød opp til kakefest og lovet at Ringeriksbanen skulle stå klar i 2024. Det er viktig at vi nå tar vare på denne optimismen, troen og viljen i næringslivet i regionen. Det er nødvendig at Regjeringen og Stortinget sørger for tilstrekkelig bevilgninger til fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, slik at prosjektet starter opp senest i 2021, sier regiondirektør Grete Karin Berg i NHO Buskerud. 

Alt annet ligger til rette for å gjennomføre prosjektet som planlagt, med bruk statlig reguleringsplan, overholdelse av frister og kostnadsoverslag. Det er dessuten helt unikt at både vei og jernbane reguleres og bygges sammen, hvilket gir positive effektivitetsgevinster. En direkte videreføring av prosjektet etter vedtak av reguleringsplan frem til byggestart vil sikre en kostnadseffektiv utbygging. Prosjektet som gjennomføres som statlig plan med god fremdrift gir en unik mulighet for å videreføre kompetanse fra planfase til byggefase der fagpersoner og kompetanse vil bli i organisasjonen gjennom hele prosessen og slik sikre optimal ressursbruk. 

Innspillet fra Bane Nor om mulig utsettelse av oppstart til 2024 vil kunne svekke den positive «driven» som næringslivet i Ringeriksregionen nå har. Det kan bety tapte muligheter for utvikling av arbeidsplasser og verdiskaping både i Ringeriksregionene og i reiselivsregionen Hallingdal. NHO Buskerud ber om at Regjeringen og Stortinget tar på alvor næringslivets behov for forutsigbare, langsiktige og stabile rammebetingelser. Vi er klar over at usikkerheten de seneste dagene springer ut fra scenarier om utsettelse i et innspill fra fagetaten, men det er nå opp til politikere å sørge for at vedtakene i Nasjonal transportplan følges opp. 

Næringslivet rigger seg for vekst

Næringslivet satser langsiktig med bruk av egne midler, lån og kanskje også velvillige investorer. Med tro på egne produkter og tjenester, konkurranseevne og kompetanse sørger bedriftene for videre vekst, utvikling av arbeidsplasser og verdiskaping til samfunnet. Bedriftenes legger også til grunn viktige rammebetingelser som myndighetene bestemmer, på nasjonalt plan og lokalt. Eksempler på slike rammebetingelser er skatter og avgifter, reguleringsplaner og infrastruktur. I ringeriksregionen har næringslivet satset og rigget seg for vekst i de seneste årene med tro på at Ringeriksbanen og ny E16 kommer i løpet av de kommende 10 årene. Riktignok ble oppstartstidspunktet skjøvet på et par år da Regjeringen fremmet Nasjonal Transportplan i fjor vår, men med klare forsikringer at oppstart fortsatt kommer i inneværende NTP-periode.

 

Ringeriksbanen viktig for AS Norge

Målet for Ringeriksbanen er blant annet å utvide pendleromlandet rundt Oslo ved å knytte Ringerike med Hønefoss nærmere Oslo og avdempe presset i sentrale strøk. Ringeriksbanen er dermed et viktig prosjekt for den videre utvikling av Østlandsområdet, og den er selvsagt også viktig for videre vekst og utvikling i Ringeriksregionen. Men vi må ikke glemme at Ringeriksbanen også er et attraktivt og miljømessig bidrag for å utvikle et bærekraftig reiseliv i Hallingdal, som er helt avhengig av å få reisende inn og ut gjennom et effektivt transportalternativ. Det at Ringeriksbanen alt i alt reduserer reisetiden mellom Oslo og Hønefoss og videre på Bergensbanen med om lag én time, tilsier at dette banen også blir et oppdatert, moderne og miljøvennlig reisealternativ mellom Østlandet og Vestlandet. Vi må med rette kunne si at Ringeriksbanen er viktig for AS Norge.