Verdien av arbeid

Det viktigste Norge har er verdien av alles arbeidsinnsats. De lokale bedriftene bidrar til fellesskapet ved å skape og bevare arbeidsplasser, og produsere varer og tjenester. Tak- og membranselskapet Protan AS, med hovedkontor i Lier, sysselsetter om lag 700 personer. Denne bedriften alene har et samfunnsbidrag som finansierer 1990 skoleplasser, 429 sykepleiere eller 244 kilometer med vei i løpet av et år.

#205

Regiondirektrør NHO Buskerud, Grete Karin Berg Fotograf: moment studio

Publisert 08.01.18

Buskerud

Når mor blir gammel og syk, forventer vi at hun får sykehjemsplass. Når barna er små, forventer vi barnehageplass og betalt foreldrepermisjon. Når veiene er nedsnødde, forventer vi brøyting. Vi verdsetter dette. Det er noe av det som gjør Norge til et av verdens beste land å bo i. Men velferden koster. Og den må finansieres. Utfordringen er utviklingstrekk som vi har liten kontroll over: Fallende oljeinntekter, økende migrasjon, aldrende befolkning og jobber som endres eller forsvinner pga ny teknologi. Og utgiftene øker mer enn inntektene.

Fremover handler det om hvordan vi sammen kan møte et arbeidsliv i rask endring. Da må vi sørge for at flere deltar i arbeidslivet, og at bedriftene får skape jobber. Din og min arbeidskraft er Norges viktigste økonomiske ressurs; faktisk tre firedeler av nasjonalformuen. Arbeid gir store skatteinntekter, og bidrar til å finansiere velferden. Den norske velferdsmodellen er altså avhengig av at vi har en høy yrkesdeltakelse. Jo flere som jobber, jo færre på ulike trygder.

Verdien av arbeid er stor for bedriften. Tilgang på motivert arbeidskraft med god og relevant kompetanse er avgjørende, den viktigste innsatsfaktoren. Verdien av arbeid er i tillegg stor for hvert menneske; økonomisk, sosialt og utviklingsmessig. Og ni av ti trives i jobben, viser SSBs levekårsundersøkelse.

Bedrifter har en svært sentral plass i alle lokalsamfunn. De bidrar til fellesskapet ved å skape og bevare arbeidsplasser, og produsere varer og tjenester. De betaler selskapsskatt og arbeidsgiveravgift, og de ansatte betaler inntektsskatt. NHO har utviklet er verktøy for å synliggjøre lokale bedrifters samfunnsbidrag. For eksempel så sysselsetter tak- og membranselskapet Protan AS, med hovedkontor i Lier, om lag 700 personer. Denne bedriften alene finansierer 1990 skoleplasser, 429 sykepleiere eller 244 kilometer med vei i løpet av et år. Gjennom å levere miljøvennlige takbelegg som bidrar til utslippsfrie byggeplasser, bidrar de med sin produksjon på 10 millioner kvadratmeter til en reduksjon av CO2 tilsvarende totalt 100.000 bensinbilers utslipp.

For å lykkes trenger vi en kraftig vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor. Vi trenger dem fordi arbeidsplasser i privat sektor betaler for fellesgodene våre. Jobbskaping er hele grunnlaget for det Norge vi kjenner; med små forskjeller og like muligheter, høy tillit og god velferd. Den gode nyheten er at bedriftene ønsker å skape jobbene Norge trenger: Åtte av ti NHO-bedrifter sier at de vil skape nye jobber.

Den norske velferdsmodellen er avhengig av høy yrkesdeltakelse. Det er derfor svært urovekkende at stadig flere i arbeidsfør alder står langvarig utenfor arbeidslivet. Vi står overfor store inkluderingsutfordringer. Ikke minst unge uten utdanning og innvandrere med lav eller ingen formell kompetanse.

Bedriftene selv sier at de ønsker å inkludere flere av dem som har falt utenfor arbeidslivet. Men for å realisere bedriftenes positive holdning bør det være insentiver for å gjøre risiko og kostnad mindre. Lønnstilskudd kan være ett virkemiddel.

Det viktigste Norge har er verdien av alles arbeidsinnsats. Samfunnsbidraget viser hvor viktig jobbskaperne i bedriftene er for at vi fortsatt skal være verdens beste land å bo i. «Verdien av arbeid» er tittelen på NHO Buskerud sin regionale årskonferanse den 8 januar, og NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum 9. januar.