Tidlig innsats motvirker frafall senere

Hvis vi kan løfte de grunnleggende ferdighetene gjennom å stimulere læringslysten tidlig og dermed styrke læringsgrunnlaget, vil alle barna, både de faglig sterke og de med svakere faglig utgangspunkt, stille sterkere på startstreken når første skoledag kommer. Dette vil utvilsomt styrke kompetansesamfunnet.

Foto:NHO

Publisert 12.02.14

Finnmark, Kronikker, Årskonferanse

NHO foreslår å innføre et gratis opplæringstilbud i barnehagene for 5-åringer. Vi foreslår også at dette tilbudet gjøres obligatorisk, og slik at det også vil omfatte de anslagsvis tre prosentene av barna som i dag ikke går i barnehage det siste året før skolestart, men som kanskje vil ha størst nytte av å gå der.


Omfattende forskning viser at stimulering av alle typer evner gjennom lek og læring i tidlig barndom har avgjørende betydning for barns utvikling. Læring er en selvforsterkende prosess.  For eksempel vil et barn med velutviklet språkforståelse ved skolestart lære mer i skolen fordi et godt språk gjør læring lettere. Dette vil igjen føre til et større læringsutbytte på senere klassetrinn.

Vi vet at det er en klar sammenheng, også i Norge, mellom sosial bakgrunn og skoleprestasjoner; arbeidsmarkedstilknytning og lønn senere i livet. Forskning viser også at tiltak som settes inn tidlig i læringslivet effektivt styrker læringsutbyttet og utjevner sosiale forskjeller. Et godt læringsmiljø i tidlig alder vil stimulere til både læring og kreativitet i hele barnehagegruppen.

Jo tidligere vi setter inn tiltakene, jo mer effektive er de. Det kan være vanskelig å ta igjen for tapt læring i småbarnsalderen gjennom spesialundervisning i ungdomsskole, videregående eller arbeidstrening senere i livet.

Dette er en investering med et langsiktig perspektiv; den gir økt kompetanse for samfunnet som helhet og ikke minst både redusert frafall og dermed i neste omgang redusert trygdetilbøyelighet.

NHO er opptatt av verdiskaping og produktivitet. Det er produktiviteten i næringslivet som er grunnlaget for vår velstand og velferd, og som blant annet har muliggjort full barnehagedekning. Når vi i NHO nå fremmer et forslag om obligatorisk opplæring i barnehage for femåringer noen timer i uka, er det blant annet fordi vi tror at det i siste instans vil føre til mer verdiskaping og høyere produktivitet og samfunnsdeltakelse.

Vi vet også at kunnskap og anvendelse av kunnskap er avgjørende for et moderne og høyproduktivt arbeidsliv. Vi har et lærende arbeidsliv i Norge, og grunnlaget for dette læringslivet legges tidlig.

Vi mener det er godt dokumenter at tidlig innsats gir positive effekter. Blant annet heter det i en SSB-rapport: "En rekke studier viser at investering i tidlig barndom har stor betydning for barns utvikling. Manglende deltakelse i barnehagen kan for eksempel forsinke barnas språkutvikling."

Sammenhengen lenger oppover i utdanningssystemet er også klare: Frafall fra videregående henger nøye sammen med prestasjoner i grunnskolen. Rundt halvparten har ikke fullført videregående opplæring fem år etter at den ble påbegynt.  Vi vet at de som mislykkes i utdanningssystemet i for stor og økende grad blir stående utenfor arbeidsmarkedet og derav ikke deltar fullt ut i samfunnslivet. Forslaget om obligatorisk, gratis opplæringstid i barnehagene må sees i lys av dette. I Finnmark er situasjonen med frafall i bedring, men vi har fortsatt illevarslende tall å ta tak i.

Opplæring er allerede en del av barnehagenes oppgaver, og er hjemlet både i lov og forskrift. NHOs forslag er å gjøre dette til en lovfestet rett for alle femåringer. Læring på det alderstrinnet må naturligvis tilpasses barnas forutsetninger. NHO har ingen konkrete oppfatninger av hvordan læringsmiljøet skal utformes. Det må fagfolkene finne ut. Men NHO ønsker også å styrke den faglige profilen i barnehagene med økt antall førskolelærere og faglærte barne- og ungdomsarbeidere.

Vi tror at tidlig innsats vil gi bedre grunnutdanning, som i sin tur vil gi mer kompetent arbeidsstyrke, og dermed høyere produktivitet og verdiskaping. Obligatorisk opplæring i barnehage er rett og slett en lønnsom investering for samfunnet. Og når det i tillegg kan bidra til at færre faller ut av utdanning og arbeid, skulle det være liten grunn til å nøle med å gå videre med forslaget.

Det er for øvrig et paradoks at det er gratis å ta høyere utdanning ved et universitet, men at det samtidig skal være egenbetaling for barnehage.

Disse spørsmålene vil professor Mari Rege innlede om og de vil bli drøftet på NHO Finnmarks Årskonferanse i Alta 7.mars. På grunn av rentes rente-effekt er tidlig investering i små barns læring det mest effektive virkemidlet vi har for å gi norske barn likere muligheter for å lykkes i utdanning og arbeidsliv, sier Rege. Videre sier hun at det skapes et kunstig skille mellom lek og læring. Folk ser for seg at barna skal sitte ved en pult og lære seg tall og bokstaver. Slik er det ikke. Læring i barnehagen foregår gjennom lek.

Vi gleder oss til å se dere der og få innspill til en godt Læringsliv i Finnmark, se www.nho.no/finnmark

Marit Helene Pedersen, regiondirektør i NHO Finnmark