Felles høringsuttalelse fra styrene i NHOs regionforeninger i Nordland, Troms og Svalbard og Finnmark

Publisert 24.01.14

Finnmark

Høringssvar til daværende Fiskeridepartementets «Akvakultur: Høring av forslag om videreutvikling av produksjonsbegrensingssystemet (MTB)»

Vi viser til sak daværende Fiskeri- og kystdepartement (FKD) sendte ut på høring 11.10.2013, der departementet ber om innspill på fire ulike innretninger av produksjonsreguleringssystemet:

0-alternativet hvor vi beholder dagens ordning Innføring av rullerende gjennomsnittlig MTB med samme størrelse på tillatelses-MTB som i dag Innføring av rullerende gjennomsnittlig MTB med reduksjon i tillatelses-MTB som tilsvarer antatt økning i potensiell produksjon, f.eks. 5 pst. Valgfritt for enkeltaktører om de vil fortsette med dagens ordning eller gå over til rullerende gjennomsnittlig MTB med reduksjon i tillatelses-MTB på f.eks. 5 pst.

Departementet skriver at «formålet med høringsforslaget er å bidra til en mer industriell og markedsrettet produksjon i lakse- og ørretoppdrettsnæringen som er preget av store sesongmessige svingninger. Forslaget går ut på å gjøre systemet for Maksimalt Tillatt Biomasse (MTB), som regulerer produksjonskapasiteten i havbruksnæringen, mer fleksibelt på tillatelsesnivå for innehavere av matfisktillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.»

Dagens MTB regime ble innført som et nytt produksjonsreguleringsregime i 2005. Vi er av den oppfatning at dette reguleringsregime har fungert godt for næringen, men at det nå er på tide å justere dette slik at næringen har mulighet til å gjøre produksjonen mer industriell, markeds- og sysselsettings rettet.

Det er en kjensgjerning at veksthastigheten på laks og ørret varierer i løpet av året på grunn av temperatur og lysforhold. Det er betydelig større produksjon (tilvekst) i siste halvår (sommer/høst) i forhold til første halvår (vinter/vår). Dette gjelder produksjonen langs hele Norgeskysten, men er ekstra forsterket i Nord-Norge der gjennomsnittstemperaturen første halvår er enda lavere og over en lengre periode enn resten av land.

Etterspørselen av laks er forholdsvis stabil gjennom året, men næringen klarer ikke å levere laks og ørret i markedet jevnt gjennom året. En rullerende gjennomsnittlig MTB er viktig for at næringen skal videreutvikle seg til å bli enda mer markedsrettet og kundetilpasset, men ikke minst vil det være av avgjørende betydning for videre satsing på industri og videreforedling av laks og ørret i Nord-Norge. Innføring av rullerende gjennomsnittlig MTB vil ha en meget positiv og forutsigbar effekt på sysselsettingen i industrien (slakteri og foredling), da man vil få en jevnere tilgang til råstoff gjennom hele året.

Innføring av rullerende gjennomsnittlig MTB vil gi havbruksnæringen økt konkurransekraft, og vil gi mulighet for betydelig større og mer forutsigbar verdiskaping langs kysten.

NHO Regionstyrene i Nordland, Troms og Svalbard og Finnmark behandlet denne saken på felles styremøte i Oslo 07.01.2014 og besluttet å gi en felles høringsuttalelse der vi gir vår anbefaling om å innføre rullerende gjennomsnittlig MTB - alternativ 2 «Innføring av rullerende gjennomsnittlig MTB med samme størrelse på tillatelses-MTB som i dag». 

Vennlig hilsen

Ivan Burkow, Styreleder NHO Troms og Svalbard    

Morten Jakhelin, Styreleder NHO Nordland     

Arvid Jensen, styreleder NHO Finnmark