Statsbudsjettet – du får litt mindre i skatt i 2015

Statsbudsjettet ble lagt ut i dag den 8. oktober 2014. Et sentralt spørsmål i denne sammenheng er om du må betale mer skatt i 2015. Den gledelige nyheten er at du kan komme til å betale mindre i 2015, men det er ingen grunn til å ta av.

Vår advokat Juha Seppola.

Publisert 08.10.14

Finnmark

Årsaken til dette er blant annet økning i maksimalt minstefradrag, personfradrag og innslagspunkt for toppskatt. For de som skatter til Finnmark og tiltakssonen er det særskilte fradraget i skatteklasse 1 økt med kr 500 fra kr 15.000 til kr 15.500. For skatteklasse 2 fjernes dette fradraget, jf nedenfor.

Videre vil de med formue få noe mindre formuesskatt å betale da den samlede formuesskatt reduseres fra 1,1 % til 0,75 % samtidig som bunnfradraget økes fra kr 1.000.000 til kr 1.200.000.

 Den reelle konsekvensen av budsjettet må beregnes av den enkelte. Men to eksempler kan gi en viss illustrasjon:

 Eksempel 1

Familie bestående av mor og far, to barn. Disse har følgende inntekter og utgifter i 2014:

SFO /   barnehage

     

kr

53 000,00

Gjeld

     

kr

4 000 000,00

Gjeldsrenter

     

kr

60 000,00

Formue   (NETTO)

     

kr

0,00

Inntekt   person 1

     

kr

490 000,00

Inntekt   person 2

     

kr

470 000,00

Dersom inntekts – og utgiftssiden for denne familien blir den samme i 2015 som for 2014, vil årets statsbudsjett gi denne familien om lag kr 3.900 mindre i skatt i 2015.

Eksempel 1

Familie bestående av mor og far, to barn. Disse har følgende inntekter og utgifter i 2014:

SFO /   barnehage

     

kr

53 000,00

Gjeld

     

kr

4 000 000,00

Gjeldsrenter

     

kr

60 000,00

Formue   (NETTO)

     

kr

0,00

Inntekt   person 1

     

kr

930 000,00

Inntekt   person 2

     

kr

590 000,00

 

Dersom inntekts – og utgiftssiden for denne familien blir den samme i 2015 som for 2014, vil årets statsbudsjett gi denne familien om lag kr 9.800 mindre i skatt i 2015.

Økt formue for bolig

Dersom du eier to eller flere boliger eller næringseiendom vil det foreslåtte budsjettet mest sannsynlig medføre en økning i din formue.

Det foreslås å innføre noen endringer i verdsettingen av sekundærbolig og næringseiendom for å redusere forskjellene mellom ulike formuesobjekter. Regjeringen ønsker imidlertid ikke å øke verdsettingen av skattyters bolig nummer to. Regjeringen foreslår derfor å innføre en ny verdsettingskategori i formuesskatten, slik at alle skattytere kan ha én sekundærbolig som beholder gjeldende verdsettingsrabatt på 40 pst.

I de tilfeller der du har flere sekundærboliger, er det den først anskaffede sekundærboligen som fortsatt skal ha 40 pst. verdsettingsrabatt. For øvrige sekundærboliger og næringseiendom reduseres verdsettingsrabatten til 20 pst. av markedsverdi.

Skatteklasse 2 fjernes 

Hovedregelen er at hver skattyter skattlegges for seg i klasse 1. Ektefeller kan også lignes sammen i skatteklasse 2 dersom dette samlet sett gir lavere skatt. I skatteklasse 2 er personfradraget større enn i klasse 1.

Det å bli lignet i klasse 2 er skattemessig gunstig hvis den ene ektefellen har for lav inntekt til å få utnyttet sitt eget personfradrag. Fordelen avtar med økning i inntekten til ektefellen med lav inntekt. Det anslås at under 10 pst. av alle ektepar vil bli lignet i klasse 2 i 2014. Denne retten fjernes nå.

Begrunnelsen for dette er blant annet at skatteklasse 2 ikke tilpasset dagens ulike samlivsformer. En som forsørger sin samboer, får ikke personfradrag i klasse 2, mens en gift person i tilsvarende situasjon blir lignet i klasse 2. Ved forsørgelse av partner behandles altså samboere på samme måte som enslige.

Regjeringen foreslår å fullføre utfasingen av skatteklasse 2 for ektepar i 2015. Ekteparene som hadde de største fordelene av klasse 2, har nå fått redusert denne fordelen i 2014, noe som vil gjøre overgangen lettere. Det kreves en beskjeden arbeidsinnsats for den hjemmeværende for å kompensere for skatteøkningen. Forslaget vil styrke insentivene til arbeid, bedre integrering og likestilling og føre til økt likebehandling av gifte og samboende.