Første spadetak

Små og store gjorde første gravearbeid på Nye Kirkenes Sykehus idag

Publisert 05.05.14

Finnmark

I dag ble første gravemaskinarbeid for Nye Kirkenes Sykehus utført av helse- og omsorgsminister Bent Høie og barnehagebarn fra Skytterhusfjellet barnehage og byggingen av nytt sykehus for Øst-Finnmark er dermed i gang.

 Nye Kirkenes Sykehus ble pilot i  NHO og KS Nasjonale program for leverandørutvikling i januar 2014 da oppdragsgiver Finnmarkssykehuset HF ønsket å prøve ut om de oppnådde positive effekter ved å gå i dialog med markedet på en ny og utvidet måte.

NHO Finnmark arrangerte først work-shop for regionale bedrifter og deretter inviterte oppdragsgiver til dialogkonferanse 31. mars , og hadde påfølgende en-til-en-møter med leverandører som ønsket det 8. og 9. april.

 NHO har bidratt til tilrettelegging for næringsutvikling og åpnet anskaffelsene slik at det har vært mulig for alle leverandører å posisjonere seg, komme til torgs i anbudsprosessene, gjøre seg kjent med prosjektet på en god måte og knyttet leverandører sammen mot mulige samarbeid. Det antas at anskaffelsene blir bedre og at prosjektet som helhet har dratt nytte av dialog i forkant av konkurransen.

 Anbudet for entreprise B02 og B03 ble lagt ut 29. april med frist 2. juni. Det er viktig at innovative offentlige anskaffelser blir gjennomført i hele landet. Derfor har NHO Finnmark vært en pådriver for at Nye Kirkenes Sykehus skulle bli en pilot i det nasjonale programmet. Det er viktig at anskaffelsesprosesser blir gjennomført på en slik måte at det er mulig for alle leverandører å «komme til torgs» og få ta del i den stimu­leringen dette gir.

 Prosjektleder Gunnar Stumo i innleide Hospitalitet sa i sin tale ved åpningen at dialogkonferansene har vist seg nyttige, først og fremst fordi:

-          Prosjektet har fått bedre kontakt med og bedre kunnskap om markedet/byggebransjen, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Prosjektet er blitt sikrere på at det finnes betydelig kompetanse lokalt. Dette kommer til uttrykk i den konkurransen som nylig er kunngjort (prekvalifisering for to entrepriser for byggingen).

-          Prosjektet har fått presentere seg og bidratt til å fjerne noen misforståelser slik at markedet i større grad enn før kan forholde seg til fakta.

-          Det er knyttet kontakter mellom potensielle samarbeidspartnere, og prosjektet har vært tydelig på at ingen – ikke engang de største entreprenørene – kan bygget dette huset alene. Alle vil være avhengig av samarbeidspartnere. Rådet til lokale firmaer har derfor vært å presentere seg og sin kompetanse for potensielle samarbeidspartnere som har større kapasitet på organisering og ledelse i prosjekter.

 

Bakgrunn for og fakta om piloten:

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og Kommunenes interesseorganisasjon (KS), er initiativtakere til Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmet gjennomføres som et partnerskap mellom nasjonale innovasjonsaktører, departementer, statlige virksomheter, kommuner og næringslivet. 

Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder. Sentrale mål er å øke kunnskapen om innovative offentlige anskaffelser, samt øke gjennomføringen av slike anskaffelser.

Nye Kirkenes Sykehus er et pilotprosjekt i Leverandørutviklingsprogrammet og programmet bistår oppdragsgiver med metodekunnskap, markedsføring/mobilisering av næringslivet og fasilitering av dialogaktiviteter. Formålet med pilotprosjektet er å oppnå økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan gjennomføre innovative offentlige anskaffelser og få fram hvilken nytte dette gir, både for oppdragsgiver og leverandører. I tillegg knytter det seg interessante problemstillinger til byggingen av Nye Kirkenes Sykehus som har behov for nytenking og som utfordrer måten sykehus har blitt oppført på. Disse utfordringene er det viktig å få formidlet ut til næringslivet som skal bistå oppdragsgiver til å oppnå de gode løsningene, og hjelpe til med så god ressursforvaltning som mulig. Oppdragsgiver og Nasjonalt program for leverandørutvikling har en forventning om at prosjektet også fører til nye innspill til sykehusbygging generelt sett i Norge.