NHOs KommuneNM 2014 – Vest-Finnmark går mest fram i landet

Vest-Finnmark er den regionen i landet som i perioden 2008-2013 har beveget seg mest fram med 23 plasser og ligger nå på 46 plass av landets 79 regioner.

Publisert 28.07.14

Finnmark

I samme periode er Hammerfest er den kommunen er som gikk mest frem (182 plasser) i landet og ligger nå på 108 plass av landets 428 kommuner. Årsaken er ringvirkninger fra olje- og gassindustrien, økt befolkningsvekst og mer enn halvering av gjeldsnivået samt reduserte administrasjonsutgifter. Alta kommune har også er svært god utvikling og ligger som 114 beste kommune i landet og har hatt en framgang på 27 plasser fra 2008-2013. Det er spesielt på demografi Alta gjør det godt, men god befolkningsvekst og en positiv fordeling mellom unge og eldre i arbeidsstokken. Sør-Varanger har også en fin framgang med 42 plasser til å bli nummer 210 i landet.

Kommunene Gamvik og Hasvik er likevel de kommunene som gjør det største hoppet på demografi med over 300 plasser og ligger på henholdsvis 2 og 31 plass i landet i befolkningsvekst.

 Totalt har 13 av 19 kommuner i Finnmark har framgang på alle de fem indikatorene som måles i Kommune-NM: Arbeidsmarked, demografi, kompetanse, lokal bærekraft og kommunal økonomi. De øvrige seks kommunene har en liten tilbakegang i samme periode. Fortsatt er det slik at Finnmark under ett ligger forholdsvis lavt med Øst-Finnmark på 73 og Midt-Finnmark på 78 plass av regionene i landet.