DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT

Savner tiltak

NHO er glad for at bortfallet av redusert arbeidsgiveravgift blir kompensert, men er avmålt til noen av virkemidlene og treffsikkerheten. Flere av NHOs forslag til tiltak savnes.

Publisert 06.06.14

Finnmark

Det var i februar i år det ble kjent at flere kommuner får redusert arbeidsgiveravgift, men at noen sektorer – energi, transport og finans – faller ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. NHO har, sammen med flere lands- og regionforeninger, etter det gitt innspill til kompenserende tiltak.

I dag presenterte Regjeringen proposisjonen med tiltakene som skal kompensere for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift.

Krone for krone
- Regjeringen foreslår å kompensere Nord-Norge krone for krone. Selv om det i stor grad er med indirekte virkemidler, er dette positivt, sier avdelingsdirektør i NHO, Ingebjørg Harto. Hun er imidlertid avmålt til treffsikkerheten.

Total provenygevinst ved at redusert arbeidsgiveravgift faller bort, på 1,2 milliarder kroner, skal tilbakeføres. Hovedelementer i kompensasjonen er gjennom fribeløpsordningen på 450 millioner, infrastrukturtiltak – i tillegg til det som ligger i Nasjonal Transportplan – for 1,6 milliarder over årene 2014-2018, samt en utvidet bevilgning til nettolønnsordningen for sjøfolk. I tillegg kommer kompensasjon til persontransport via de kontraktene som fylkeskommunene og staten har inngått med buss- og fergeselskaper.

Mangler NHO-forslag
- Dette er selvfølgelig en veldig krevende sak hvor det er vanskelig å finne gode løsninger. Vi ser flere gode tiltak i Regjeringens forslag, men dessverre er det også flere av våre forslag som ikke er tatt med, sier Harto. Hun viser blant annet til CO2-avgiften for luftfarten og veibruksavgift for godstrafikk.

I dag ble det klart at definisjonen av transport blir noe innsnevret i forhold til det opprinnelige foreslåtte, slik at litt færre bedrifter særlig innenfor transportsektoren blir rammet.

- Her ser det ut til at Regjeringen har utnyttet muligheten som kom fra EU nylig til innsnevring fullt ut. Det er positivt.

Fribeløpsordningen, eller såkalt "bagatellmessig støtte", innebærer at arbeidsgivere likevel ikke trenger å betale økt avgift opp til et gitt fribeløp. Dette er på 450.000 kroner for alle andre enn veitransport hvor det er på 225.000 kroner. Innen veitransport er det derfor kun bedrifter med svært få ansatte som vil kompenseres fullt ut gjennom fribeløpsordningen.

Infrastruktur
Infrastrukturtiltakene for inneværende år beløper seg til 124 millioner kroner:

- Beløpets størrelse er lavt, men det er bra at Regjeringen ønsker dialog med næringslivet for hvilke tiltak som skal prioriteres.

- Samtidig er vi skeptisk til nivået på og styringen med kompensasjonen gjennom midlene som skal gå til innkjøp av transporttjenester siden det legges opp til at dette er en økning av skjønnsmidlene til fylkeskommunene. Det krever en tett oppfølgning av at midlene brukes som forutsatt. En øremerking ville gjort dette langt enklere, sier Harto.

Regjeringens pressemelding

Proposisjon om kompenserende tiltak

Regjeringens spørsmål og svar

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Telefon
23088282
Bjarne Sørhus

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon (Desken, Event og internkommunikasjon)

bjarne.sorhus@nho.no
Telefon
23088444