Tilskudd til nye lærebedrifter

Som en del av Samfunnskontrakten for flere læreplasser, gir nå Utdanningsdirektoratet stimuleringstilskuddet gjennom fylkeskommunene. Tilskuddene er på kroner 50.000 og vil i Finnmark gjelde inntil 10 bedrifter som godkjennes som nye lærebedrift innen 1.10.2014.

Publisert 10.06.14

Finnmark

Kriterier

Stimuleringstilskuddet gjelder nye lærebedrifter som tegner lærekontrakt/ opplæringskontrakt for første gang, med søkere som har ungdomsrett.

  • Med ny lærebedrift defineres en virksomhet med et organisasjonsnummer som ikke har vært tilknyttet lærlinger tidligere
  • Kommunal sektor for tjenestesteder som ikke har vært knyttet til lærekontrakter/opplæringskontrakter tidligere.  Det er kommunens ansvar å synliggjøre at tjenestestedet er å betrakte som nytt lærested.
  • Virksomheter og kommuner som utvider sin opplæringsvirksomhet til å ta lærlinger eller lærekandidater i nye fag kan søke om stimuleringstilskudd.
  • Virksomheter som har hatt lærlinger eller lærekandidat tidligere, men som har endret organisasjonsnummer eller selskapsform, utløser ikke stimuleringstilskudd.

Trekning

Alle nye lærebedrifter innen 1. oktober som oppfyller kriteriene over er med i trekningen av stimuleringstilskudd på 50.000 kroner hver. Trekning vil gjøres i forbindelse med et politisk møte.

Utbetaling

Innvilget tilskudd utbetales som et engangsbeløp i forbindelse med utbetaling av første ordinære tilskudd på lærekontrakten. Dersom lærekontrakt / opplæringskontrakt blir hevet før første utbetaling av tilskudd, faller stimuleringstilskuddet bort. Det kan innvilges kun ett stimuleringstilskudd pr. virksomhet.