DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT

Transport må ikke unntas

NHO mener at EUs retningslinjer for regionalstøtte ikke gjør det påkrevet å unnta transportsektoren fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

Publisert 31.03.14

Finnmark

NHO og landsforeningene innen transport har fått utredet om innholdet i EUs regionalstøtteregler nødvendiggjør den begrensningen som er lagt inn på transport. Konklusjonen er at det ikke er nødvendig. Notatet er utarbeidet av advokatfirmaet Arntzen de Besche og Clayton & Segura State Aid Lawyers.

NHO viser også til at norske myndigheter helt frem til 24. februar 2014 var av samme oppfatning, slik det blant annet kommer frem i finansministerens svar på skriftlig spørsmål i Stortinget. Dermed er det ikke grunnlag for å hevde at hverken NHO eller andre høringsaktører "kjente til" endringen som nå har kommet på dette punktet da EUs retningslinjer ble vedtatt i fjor.

Konklusjonen ble i dag sendt i et brev til finansminister Siv Jensen.

I tilfelle det blir slik som er blitt meddelt tidligere, at transport blir tatt ut av ordningen, samler NHO nå inn forslag til kompenserende tiltak fra de berørte landsforeningene. Disse vil bli vurdert og fremmet for regjeringen – som har sagt at dette vil komme i Revidert Nasjonalbudsjett i mai.

Kontakt oss

Marit Helene Pedersen

Regiondirektør

NHO Finnmark

marit.helene.pedersen@nho.no
Telefon
91310232