NHO Nettkurs: HMS for leiarar

Kurset gjennomførast som elektronisk opplæring med oppgåver og kunnskapstest. Gjennomføring av kurset oppfyller lovens krav til opplæring i HMS for leiarar (§3-5-kurs).

Lovpålagt kurs i helse, miljø og sikkerheit (HMS) for leiarar. Arbeidsmiljølovens § 3-5 krev at arbeidsgjevar skal ha opplæring i HMS, og kunne dokumentere dette.

Også mellomleiarar har eit ansvar for førebyggande HMS-arbeid og ivaretakelse av HMS innanfor sine ansvarsområde. Det anbefalast derfor at også mellomleiarar gjennomfører opplæring i HMS.

Kurset gir arbeidsgjevar/ leiarar kunnskap om grunnprinsippa i det systematiske HMS-arbeidet.

Kurset gjennomførast som elektronisk opplæring med oppgåver og kunnskapstest. Gjennomføring av kurset oppfyller lovens krav til opplæring i HMS for leiarar. Kursbevis kan lastast ned og skrivast ut etter gjennomført kurs.           

Sjå demo av nettkurs i HMS: Her kan du prøve ein liten del av kurset.

I kurset blir følgande tema gjennomgått:

  • Kva HMS er og nytteeffekten av HMS
  • Arbeidsmiljøloven og dens forskrifter
  • Arbeidsmiljøutfordringar (fysiske og psykiske, konfliktar, varsling, ergonomi m.m.)
  • Ansvar og plikter i HMS-arbeidet
  • Samarbeid og medverknad
  • Systematisk helse-, miljø- og sikkerheitsarbeid
  • Risikostyring
  • Inkluderande arbeidsliv
  • Sjukefråværsoppfølging

Målgruppe:

Daglege leiarar og mellomleiarar/ linjeleiarar i alle typar verksemder.

Læringsmål leiarar:

Få tilstrekkeleg kunnskap om HMS-arbeid til å oppfylle sitt arbeidsgjevaransvar.

Omfang:

Kurset tar ca. éin dag å fullføre. Det er lagt opp til og det anbefalast å gjennomføre kurset i fleire bolkar. Det er mogleg å gå frem og tilbake i kurset og søke opp informasjon ein periode etter gjennomføring.

Språk:

Kurset er på norsk.

Sjå demo av nettkurs i HMS: Her kan du prøve ein liten del av kurset. 

Føresetnader for NHO Nettkurs

 

Kontakt oss

Berit Boneng Wesenlund

Salgs- og markedskoordinator

Produkt

berit.b.wesenlund@nho.no
Mobil
92098804