Gjennomgang av KS1 for E39 Aksdal-Bergen

På oppdrag for NHO Hordaland har Siv.ing. Helge Hopen gått gjennom innholdet i KS1-rapport for E39 Aksdal – Bergen i forhold til valg av konsept og mulighetene for en snarlig realisering av ferjefritt vegsamband mellom Stord og Bergen. Rapporten til Hopen kan du lese her.

Publisert 16.08.12

Publikasjon, E39

De viktigste konklusjonene i Hopens rapport er:
KS1- rapporten er tydelig i sin anbefaling av konsept K4c, flytebru over Bjørnefjorden. Anbefalingen er etter min vurdering uten tilstrekkelig faglig forankring, det vises til følgende hovedmomenter:

 Det argumenteres med å velge K4c fordi alternativet har høy nytte. K5b har høyere nettonytte en K4c (29 mrd. vs. 27,5 mrd.).

 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet (nettonytte pr. budsjettkrone) er en bedre sammenligningsfaktor for rangering av alternativ enn nettonytte, det vises bl.a. til lønnsomhetsstrategien i NTP 2014-23. K5b har vesentlig høyere samfunnsøkonomisk lønnsomhet enn K4c i alle beregninger (KVU, oppdatert KVU og KS1), dvs. samfunnet får mer igjen pr. investert krone ved å velge indre trase.

 Det argumenteres med mernytte knyttet til arbeidsmarkedsintegrasjon. Samtidig slår Dovre og TØI fast at arbeidsmarkedsanalysene er for usikre til å kunne brukes til å trekke konklusjon.

 Usikkerhet med hensyn til omfang av konflikt med Bjørnefjorden som øvingsområde for Forsvaret i konsept K4c, det vises til innspill fra Forsvaret i KVU/KS1-prosessen.