KS1-rapport for Hordfast: E39 Aksdal-Bergen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført en kvalitetssikring av beslutningsunderlaget for konseptvalg for prosjektet E39 Aksdal-Bergen.

Publisert 09.07.12

Publikasjon, E39

Du kan laste ned rapporten her: KS1: E39 Aksdal-Bergen.

Følgende konsept er definert i utredningen 
- Konsept 1 0-alternativet med dagens veg og ferjetilbud
- Konsept 2 Opprusting av dagens veg, med økt frekvens på dagens ferjestrekning
- Konsept 3 Ytre konsept. Ferjefritt. Vestsiden av Stord og videre over Austevoll
- Konsept 4 Midtre konsept. Krysning av Bjørnefjorden med eller uten ferje
- Konsept 5 Indre konsept. Ferjefritt. Ulike traseer over Tysnes og Fusa

Rapporten konkludere følgende om de ulike alternativene
"Konsept 2 vil kun ha marginal effekt på målene som er definert for prosjektet, og faller bort. Konsept 3 har uakseptable negative virkninger på miljøet og anbefales heller ikke.

Av de gjenstående konseptene har 4C, 4D og 5B høyest brutto og netto nytte. Midtre alternativ med ferje, 4D, har høyest netto nytte per investerte krone, men medfører 24 minutter lenger reisetid enn 4C (flytebro). 5B er ferjefri, men på grunn av lenger trase er reisetiden 16 minutter lenger enn 4C. I forhold til redusert reisetid gir derfor 4C vesentlig høyere måloppnåelse enn 5B og 4D."

Videre prosess
For at samferdselsprosjektet skal bli utbygd må prosjektet inn i Nasjonal Transportplan NTP. Den nye planen blir vedtatt i Stortinget våren 2013. NHO Hordaland mener at Hordfast bør inn i NTP 2013-23 med oppstart i 2018. NHO Hordaland spilte inn sine prosjekter til NHOs samlede innspill til NTP i en rapport kalt "SamferdselsLøftet".