- Dette er et unntaksbudsjett

- Norge er i sterk omstilling som følge av nedgangen i aktiviteten innen olje og gass. Derfor må regjeringen midlertidig bruke mer penger i dette budsjettet. Vi håper det bidrar til vekst og arbeidsplasser både på kort og lang sikt.

Publisert 07.10.15

Vestlandet

- Dette budsjettet må gjøre to ting. Det må inneholde kortsiktige reverserbare tiltak mot ledighet og økonomisk nedgang som treffer de mest utsatte delene av landet. Samtidig må budsjettet stimulere til langsiktig omstilling gjennom økt skattelette, styrket samferdsel, forskning og innovasjon, sier Tom Knudsen.

 - De kortsiktige tiltakene retter seg mot faktiske behov, som vedlikehold av infrastruktur og bygg. I tillegg er mye rettet mot de Vestlandet som er hardest rammet av olje- og verftsnedturen. Det er bra, sier Knudsen.

 - Budsjettet sikrer fremdrift for blodårene på Vestlandet
- Det satses stort på samferdsel, og regjeringen tar igjen etterslepet i forhold til Nasjonal transportplan. Dette vil bli tatt godt imot av norske bedrifter. Det er videre bra at regjeringen prioriterer midler til veiinvesteringer som henger etter. For næringslivet er det også viktig å styrke vedlikehold av jernbanen, slik at driftsstabiliteten økes og vedlikeholdsetterslepet reduseres.

- Regjeringen følger også opp de viktige samferdselsprosjektene i vårt fylke, vet at E16/bane Voss-Arna, E39 Hordfast, Rv7 Hardangervidda og Rv 555 Sotrasambandet får planleggingsmidler i statsbudsjettet. Disse prosjektene er fundamentet for en konkurransedyktig region i fremtiden, sier Knudsen.

Skattereformen trenger bredt flertall
- Det viktigste for næringslivet er at det skapes forutsigbarhet gjennom et bredt flertall bak den foreslåtte skattereformen. Det er bra at selskapsskatten senkes til 25 prosent, og det ideelle er om vi fikk en selskapsskatt helt ned mot 20 prosent, sier Knudsen.

Læretilskuddet burde vært økt mer
- Lærlingtilskuddet øker med 2500 kroner per lærlingeplass. Denne økningen bør være større – den dekker ikke gapet på om lag 15 000 kroner mellom det en skoleplass og en læreplass koster. For å få flere læreplasser må vi redusere dette gapet, avslutter Tom Knudsen.