E16 Voss-Bergen: Europas mest trafikkfarlige strekning blant europaveiene

Nå ropes det varsko før nye ulykker skjer fra en samlet transportnæring i Norge.

#205

Fotograf: iStockPhoto

Publisert 21.06.16

Vestlandet

De som står bak initiativet er vestlandsavdelingene av NHO Logistikk og Transport, NHO Reiseliv Norges Lastebileierforbund, NHO Transport, NHO, LO, Yrkestrafikkforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund, Tilsammen representerer de samtlige transportselskaper og sjåfører i Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane. Også Bergen Næringsråd, Norges Automobilforbund  avdeling Voss og omland og Kongelig Norsk Automobilklub står bak dette oppropet.

Organisasjonene mener at Norge ikke kan være bekjent av at vi holder oss med livsfarlige europaveier av denne typen.

Vegen er av landets mest trafikkerte tofelts veier med 5500 bilpasseringer i døgnet og med en stor andel av tunge kjøretøyer og busser.

Siden 2000 har det gått om lag 200 ras på denne strekningen.

 I 2015 var vegen stengt 76 ganger med tilsammen nesten 18 døgns nedetid. Stengningene fordelte seg på opprydding etter trafikkulykker, bilberging og fare for ras. Ulykkesstatistikken taler sitt tydelige språk.

I tidsrommet fra 2006 til 2015 har det vert 161 ulykker mellom Voss sentrum og Vågsbotn med hele 19 dødsulykker og 43 alvorlig skadde som resultat.(Kilde SVV)

Alle sjåfører kjører strekningen med hjertet i halsen. Det gjelder også yrkessjåfører og pendlere som ofte kjører strekningen mange ganger daglig.

Når vegen er stengt leder Statens vegvesen trafikken over Fv7 gjennom Hardanger grunnet mangel på alternative omkjøringsveier. For mange tunge kjøretøyer innebærer dette å kjøre ulovlig fordi tunneler langs Fv7 er godkjent for maksimalt 4 meters høyde. Kjøringen via Hardanger utgjør en ekstra distanse på 51 kilometer. På grunn av mange svinger og bakker blir gjennomsnittshastigheter 30-40 km i timen som medfører at ekstra kjøretid blir to til tre timer.

Representantene for yrkestrafikken på vestlandet mener at om samme betingelser i trafikken hadde blitt tilbudt på Østlandet, ville det ha ført til slik ramaskrik at vegutbygging ville vært gjennomført forlengst

Transportnæringens krever nå at det gjennomføres strakstiltak både på omkjøringsveien og på selve traseen langs E16. På fylkesvei 7 må det etableres flere møteplasser slik at både lette og tunge kjøretøyer kan møtes på sikkert vis. På E16 må det iverksettes ekstra overvåking av fjellsidene og bedre rassikring.

Det viktigste tiltaket er imidlertid en sterk prioritering og forsering av utbygging av ny veg. Det må settes av tilstrekkelige planleggingsmidler allerede i 2017-budsjettet og prosjektering må startes umiddelbart. En svært aktuell løsning kan være at utbyggingen skjer i tråd med visjonen til det nye vegselskapet "Nye Veger AS": Ny veg raskere og smartere.

Vi ønsker ein veg alle kan ferdast langs utan bekymring for liv og helse, er det så mykje forlangt i 2016?

 

 

#205