Godt gjennomslag, men behov for raskere oppstart

Forventningene til NTP var store her i Hordaland, et fylke med mange store prosjekt som skal bidra til vekst og utvikling for hele regionen og landet.

Lastebil vei

Fotograf: Øivind Haug

Publisert 03.03.17

Vestlandet

I Hordaland vet vi godt at gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet krever både en moderne infrastruktur,  av høy kvalitet og effektive og sikre transportløsninger.  Dette vil sikre våre arbeidsplasser og bidra til nye arbeidsplasser.

Det er svært gledelig at Hordaland har fått på plass alle våre fire viktige prosjekt i den kommende NTP.  At vi som organisasjoner sammen med Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune samlet oss om bare fire prosjekt, tror vi er grunnen til alle alle er med.

Ikke alt kommer så tidlig som vi kunne håpet på, og vi må erkjenne at store kompliserte prosjekt krever planleggingstidtid, samt at Regjeringen må ta hensyn til behov i 18 andre fylker også.

Vi vil påstå at Hordaland kommer godt ut i Nasjonal transportplan, og det er bra. Men vi er ikke tilfreds med at mange av prosjektene våre er utsatt i tid, og vi vil jobbe for at næringsliv og politikere sammen finner løsningen som kan forsere prosjekter.

Her er våre forslag:

E16 Arna-Stanghelle, vei og dobbeltspor samme strekning

Vegstrekningen er svært rasutsatt og har ikke tilfredsstillende standard i forhold til trafikksikkerhet, krav til tunnelstandard og mulige omkjøringsveger. Derfor var det gledelig at Regjeringen tok fatt i dette umiddelbart. Per dags dato ligger E16 Arna-Stanghelle inne fullfinansiert i siste del av planperioden. Samtidig skal det bygges dobbeltspor.

Kostnadene for bane er 10 250 mill kr.  Det ligger inne 7 250 mill.kr. i statlige midler, i siste del av planperioden. Regjeringen hevder at det trengs lengre planleggingstid. Vår utsjekk med etatene gir et annet svar. Jernbane og vei kan være ferdig planlagt slik at bygging kan starte i 2021 om det bygges på samme måte som i Ringeriksbanen, som er et langt mer komplisert prosjekt.  Utsettelsen skyldes nok for lite penger akkurat nå, og derfor bør det åpnes for annen finansiering med at det opprettes et selskap. Her kan kommuner og private trø til, og vi kan få prosjektet inn i første del av NTP.
Dette sammen med Ringrikstunnelen vil bety et langt sprang videre mot reduserte reisetider på Bergensbanen.
Næringslivet er også opptatt av godstrafikken på Bergensbanen, og har gjentatte ganger pekt på stort potensiale for ytterligere gods på bane. Derfor har vi forventninger til at det i NTP legges opp til flere kryssningspor og økt kapasitet.  


 

Ny Ringvei Øst E39 (Arna-Vågsbotn)

Vi syns det er bra at E16 Arna – Vågsbotn inngår i planene for utbygging av en ringveg øst for Bergen. Men den sørlige  delen av Ringveg øst, E39 Rådal – Arna, den såkalte Arnatunnelen må forseres.  Veien blir ikke en ringvei før Fjøsanger-Arna er på plass, og det forventes at dette kommer inn i den komplette planen som presenteres i slutten av mars, eller at dette blir en del av byvekstavtalen som Bergen og staten forhandler om og skal sluttføre i løpet av 2017.
E39 Hordfast (Ådland – Svegatjørn)


Sammen med Rogfast vil Hordfast føre til ferjefritt vegsamband mellom Stavanger og Bergen. Vi har vært sterke pådrivere for dette avgjørende prosjektet for Vestlandets konkurransekraft og videre vekst. Prosjektet vil avløse ferjesambandene E39 Halhjem-Sandvikvåg, fv Halhjem-Våge og fv 49 Jektevik-Hodnaneset.

Utbyggingen gir sammenhengende standard på  E39 og økt trafikksikkerhet.
Vi støtter beslutningen om at hele strekningen planlegges utbygd fremtidsrettet, men at kostnaden på 43 mrd er for høy. Vi har gjennom innspill til kommunedelplanen kommet med konstruktive innspill til kostnadsreduserende tiltak, og vi er glad for at Regjeringen nå følger opp dette, og at trasevalget ligger fast.

For å få betydelig framdrift i prosjektet vil vi forslå følgende løsning: Regjeringen og samarbeidspartene har åpnet for at såkalt annen finansiering kan medfinansiere prosjektet allerede i første periode. Det betyr anleggsstart tidligere og ambisjonen bør være i byggestart i 2019/20. Dette kan skje ved at et finansieringsselskap forskutterer den statlige andelen i deler av byggeperioden. Dette er en kurant og vanlig løsning, særlig i ferjeavløsningsprosjekt, (ref Trekantsambandet) og kan skje med låneopptak og eventuelt forhåndsbompenger på de ferjene som skal avløses av fast forbindelse.

 


Sotrasambandet

Byen og regionen har ventet lenge på realisering av dette prosjektet. Prosjektet er blitt omfattende og innebærer nå bygging av 9,4 km firefelts veg fra kryss med fv 562 ved Storavatnet i Bergen til kryss med fv 561 på Kolltveit på Sotra, herav om lag 4,5 km i tunnel.
Dette inkluderer ny firefelts bro med separat gang- og sykkeveg og fortau. Totalt er det nå planlagt å bygge om lag 14 km gang- og sykkelveger. Prosjektet forutsettes gjennomført som et OPS-prosjekt. Kostnadsanslag 9 600 mill. kr. Det er prioritert midler til å starte arbeidene i første fireårsperiode. Vi skjønner at både utvidelsen av prosjektet og lokale avklaringer har tatt tid, men nå må det settes full fart på oppstart og gjennomføring.

Ikke alt er offentlig fra den kommende NTP, men vi forventer mer som kommer Hordaland og ikke minst Bergen til gode, slik at også byen kan utvikle seg som et godt bo- og arbeids- marked på Vestlandet.

 

Kort oppsummert:

- I sum vil dette bygge sammen bo- og arbeidsmarkeder
- Vi er svært fornøyd med at alle de fire hovedprosjektene for Hordaland er med i NTP

- Arna-Voss må forseres, og Arna- Stanghelle må få byggestart i 2021.

- Hordfast må forseres og få byggestart i 2019/20. Begge disse prosjektene kan løses gjennom annen delfinansiering.

- Hele Ringvei Øst må inn i NTP, gjerne som en del av byvekstavtalen med Bergen.


 

Av Marit Warncke, Bergen Næringsråd, Tom Knudsen, NHO Hordaland og Roger Pilskog, LO