Gryende optimisme i Hordaland

Stimulansene i den økonomiske politikken begynner å virke og bør dempes i neste års budsjett for å gi rom for ny vekst i næringslivet, sier NHO-økonom Dag Aarnes.

#205

Offentlige investeringer er noe av årsaken til det det går bra for bygg- og anleggsnæringen i inneværende periode, viser den økonomiske rapporten

Publisert 16.06.16

Vestlandet

Torsdag la NHO frem årets andre  kvartalsrapport, med tall fra Næringslivets økonomibarometer.  Vel 2000 medlemsbedrifter har svart på spørsmål om blant annet  markedssituasjon og -utsikter, investerings- og bemanningsplaner.

 Nærmer oss vendepunktet

 - Vi ser tegn på at vi nærmer oss et vendepunkt – riktignok på et lavt nivå.    Det kan stemme med det vi har sagt tidligere, at den økonomiske utviklingen    kan snu mot slutten av året, sier Aarnes.    Avdelingsdirektøren understreker at han vil være forsiktig med å være for    bombastisk:      

- Selv om vi skulle være ved et vendepunkt, forventer vi at opphentingen vil    ta tid. Vi anslår at vi er tilbake til normalen i 2018. Vi ser tegn til    bedring i konjunktursituasjonen, men færre tegn til nyinvesteringer som kan    gi omstilling. Foreløpig skyldes bedringen i situasjonen ekspansiv økonomisk    politikk, både penge- og finanspolitikk.      

De økonomiske tiltakene, som ble rettet særlig mot regioner som er rammet av    nedgangen etter oljeprisfallet, ser nå ut til å virke. Blant annet går    bygge- og anleggsnæringen bra, som resultat av offentlige investeringer.      


Dempe oljebruken framover


- Da må vi dempe oljepengebruken neste år. Vi må passe på at vi ikke går fra    en oljedominert økonomi til en økonomi som blir for avhengig av offentlig    sektor. Omstillingen må få skje. Vi kan derfor ikke fortsette med like    sterke vekstimpulser og ha for mye aktivitetsøkning i offentlig sektor, sier    Aarnes.       I Hordaland er det en betydelig andel sysselsatte innen helsesektoren.  21 prosent av de sysselsatte jobber innen    helse- og omsorgsektoren.     70,5 % av de sysselsatte er i privat    sektor.  Det er noe høyere enn landsgjennomsnittet    på 69,5 prosent

#120 Fotograf: Illustrasjon

#205Regionanalysen er basert på NHOs kvartalsvise økonomibarometer, eksportutviklingen, boligbyggingen, skatteinngangen, arbeidsmarkedet og verdiskapningen for regionen.
Se hele rapporten for andre kvartal her: