Helse som næring

Helsenæringen er et helt sentralt svar på omstillingsbehovet i norsk økonomi. Med svært høyt forskningsbidrag og stor eksportandel har den et enormt potensial.

Mannlig doktor sjekker knereflekser hos en gutt på ortopedisk klinikk

Fotograf: Maskot

Publisert 16.06.16

Vestlandet

Norsk helseindustri er svært internasjonalt orientert og sterkt preget av forskning og utvikling. Norge står midt oppe i en omstilling. Det er stort behov for arbeidsplasser og eksportinntekter. Helsenæringen er en viktig bidragsyter.

En studie vi har fått utarbeidet -  "Verdiskaping i helsenæringen" av Menon Economics - viser at Norge er godt rustet til å utvikle en global helseindustri. Vi har et ledende helsevesen, etablerte helsemiljøer med stor eksport, gründere med internasjonale ambisjoner, samt mye forsknings- og utviklingsaktivitet i sektoren.

Verdiskapingen i helsenæringen fordoblet seg fra 2004-2014 – en vekst som må antas å bli minst like høy de neste ti årene. Helseindustrien eksporterte for hele 20 milliarder i 2015 og 8 av 10 bedrifter har internasjonale ambisjoner. En av tre vil bli verdensledende innenfor eget marked.
Næringen har et enormt potensial men møter mange barrierer.


Næringen har et enormt potensial men møter mange barrierer. Det kan være knyttet til offentlige virkemidler, bevilgninger, regelverk, infrastruktur, offentlige anskaffelser etc. Den nevnte studien viser at tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling for helseindustrien.

Helsenæringen gir opplagt verdiskaping og samfunnsøkonomiske gevinster, og NHO oppfatter at det er bred politisk enighet om målsettingene i HelseOmsorg 21 og ambisjonene om at helse er et næringspolitisk satsingsområde. Det er viktig at regjeringens HelseOmsorg21-melding følges opp med konkrete satsinger som stimulerer næringsutvikling i helse- og omsorgssektoren.

NHO-fellesskapet organiserer selskaper fra hele verdikjeden innenfor helse- og velferdsmarkedet; leverandører av helsetjenester, teknologi- og kunnskapsaktører, legemiddelprodusenter, klynger, industri- og utstyrsaktører, konsulenter, arkitekter og byggenæringen.

Sammen med berørte lands- og bransjeforeninger arbeider NHO for å fjerne barrierene som bedriftene møter. Vi skal være et talerør for hele helsenæringen og hele verdikjeden. Og vi skal gjøre det lettere å lykkes som helsebedrift både på Vestlandet,-  og i Norge.